Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2016.05.11
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) statybos finansavimui gauta išankstinė ES parama

Inovacijų ir tinklų vykdomoji agentūra (INEA) AB „Amber Grid“ pervedė pirmą išankstinį ES paramos pagal Infrastruktūros tinklų priemonę (CEF) mokėjimą projekto Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) statybos darbams Lietuvos Respublikos teritorijoje finansuoti. Pagal ES finansinės paramos sutartį sudarytą tarp AB „Amber Grid“, Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriaus GAZ-SYSTEM S.A. ir INEA, išankstinis mokėjimas sudaro 30 proc. nuo finansinės paramos sumos, skirtos einamiesiems, 2016 metams arba beveik 1,2 mln. eurų.

Europos Sąjungos bendrojo intereso projektu „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ (GIPL), kurį AB „Amber Grid“ įgyvendina kartu su GAZ-SYSTEM S.A., siekiama integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą.

„Dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto įgyvendinimas vyksta numatytais terminais. Šiuo metu vykdomi rangovų, atliksiančių statybos darbus bei vamzdžių tiekėjų atrankos konkursai. Europos Sąjungos finansinė parama yra svarbus elementas įgyvendinant projektą, demonstruojantis projekto europinę reikšmę bei ženkliai mažinantis įtaką dujų transportavimo kainoms“, – sako energetikos viceministras Dr. Aleksandras Spruogis.

Įgyvendinant šį projektą bus pastatytas 522 km ilgio 700 mm skersmens magistralinis dujotiekis nuo Jauniūnų kompresorių stoties Lietuvoje iki Rembelszczyznos kompresorių stoties Lenkijoje. Lenkijoje bus nutiesta apie 357 km, Lietuvoje - apie 165 km dujotiekio.

Europos Komisijos 2014 m. lapkričio 21 d. sprendimu GIPL projektui skirta finansinė ES parama pagal Infrastruktūros tinklų priemonę (CEF) 10,6 mln. eurų parengiamiesiems darbams ir 295,4 mln. eurų statybos darbams atlikti. Be ES finansinės paramos GIPL projekto statybos darbus finansuos Lietuva, Latvija ir Estija, pagal tarpvalstybinį sąnaudų paskirstymo sprendimą padengdamos dalį GIPL infrastruktūros kaštų Lenkijos teritorijoje.

2015 metais Lietuvos teritorijoje buvo užbaigtos GIPL projekto poveikio aplinkai vertinimo procedūros, pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai ir techninis projektas. 2016 m. rugsėjo mėnesį numatoma gauti statybą leidžiančius dokumentus.

GIPL projekto statybas Lietuvos teritorijoje numatoma baigti 2019 metų liepą.

_____________

UAB „EPSO-G“ yra kontroliuojančioji įmonė, valdanti gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“, elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ AB ir Lietuvos energijos išteklių biržų operatoriaus UAB „Baltpool“ kontrolinius akcijų paketus. EPSO-G įgyvendina strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetinės sąjungos tikslus. 100 proc. UAB „EPSO-G“ akcijų valdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

 

Į viršų