Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2015.11.18
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ paskelbė 2015 m. 9 mėn. veiklos rezultatus

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, gamtinių dujų perdavimo operatorius AB „Amber Grid“ paskelbė 2015 m. 9 mėn. veiklos neaudituotus rezultatus.

2015 m. 9 mėn. bendrovės pajamos sudarė 37,9 mln. Eur. Ikimokestinis ir grynasis pelnas buvo, atitinkamai, 7,4 mln. Eur (2014 m. 9 mėn. – 3,7 mln. Eur) ir 9,5 mln. Eur (2014 m. 9 mėn. – 4,2 mln. Eur). Pelningumo augimą palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu didžia dalimi nulėmė sumažėjusios nusidėvėjimo sąnaudos, kurios apskaičiuotos remiantis 2014 m. pabaigoje perkainuota ilgalaikio materialaus turto verte bei veiklos efektyvumo didinimas.

Per 2015 m. 9 mėn. gamtinių dujų perdavimo sistema Lietuvos vartotojams buvo transportuota 19.003,6 GWh gamtinių dujų, tai yra 334,3 GWh (1,8 %) daugiau nei per 2014 m. 9 mėn. Dėl šiltų pirmųjų šių metų mėnesių bei didesnio alternatyvaus kuro naudojimo dujų vartojimas mažėjo beveik visose ūkio šakose, tačiau dujų suvartojimas trąšų gamyboje per 2015 m. 9 mėn., palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 11,5%.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Lietuvos perdavimo sistemos Latvijos – Estijos kryptimi transportuota  649,8 GWh gamtinių dujų. 

Per 9 šių metų mėnesius tranzitu į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota 14.917,9 GWh dujų.

„Nuosekliai įgyvendinamos veiklos efektyvumo didinimo priemonės, glaudus bendradarbiavimas su regiono gamtinių dujų perdavimo sistemų operatoriais, didėjantys tarpvalstybiniai dujų mainai teigiamai atsispindi bendrovės veiklos rezultatuose“, – sakė Saulius Bilys, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius.

Per 2015 m. 9 mėn. į gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą, rekonstrukciją ir modernizavimą buvo investuota 44,1 mln. Eur. Daugiausiai investicijų (39,7 mln. Eur) skirta magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybai. Europos Komisija skyrė iki 27,6 milijonų eurų paramą dujotiekio statytoms darbams finansuoti. 

2015 m. AB „Amber Grid“ kartu su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi GAZ-SYSTEM S.A. tęsė dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) parengiamuosius statybos darbus. 2015 m. gegužės mėn. projektui buvo skirta 10,6 mln. eurų CEF finansinė parama parengiamiesiems darbams iki statybos leidimų išdavimo.

AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą.

 

Į viršų