Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2015.08.28
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ paskelbė 2015 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatus

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, gamtinių dujų perdavimo operatorius AB „Amber Grid“ paskelbė 2015 m. pirmojo pusmečio veiklos neaudituotus rezultatus.

2015 m. pirmojo pusmečio  bendrovės pajamos sudarė 27,3 mln. eurų. Ikimokestinis ir grynasis pelnas buvo, atitinkamai, 7 mln. eurų (2014 m. I pusmetis – 3,4 mln. Eur) ir 8,4 mln. eurų (2014 m. I pusmetis – 3,5 mln. Eur). Pelningumo augimą palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu didžia dalimi nulėmė sumažėjusios nusidėvėjimo sąnaudos, kurios apskaičiuotos remiantis 2014 m. pabaigoje perkainuota ilgalaikio materialaus turto verte.

2015 m. pirmąjį pusmetį gamtinių dujų perdavimo sistema Lietuvos vartotojams buvo transportuota 14.324 GWh gamtinių dujų, tai yra 77 GWh (0,5%) mažiau nei per  2014 m. pirmąjį pusmetį. Dujų suvartojimas energijos gamyboje  Lietuvoje mažėjo daugiausiai dėl šiltų pirmųjų metų mėnesių bei alternatyvaus kuro naudojimo, tačiau augo dujų vartojimas pramonėje ir trąšų gamyboje.

Per ataskaitinį laikotarpį rinkos dalyviai iš Lietuvos perdavimo sistemos Latvijos – Estijos kryptimi transportavo apie 509 GWh gamtinių dujų.  Palyginus su 2014 m. pirmuoju pusmečiu tarptautiniai dujų srautai didėjo daugiau nei 99%.  

Šių metų pirmąjį pusmetį tranzitas į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį išliko panašiame lygyje kaip ir 2014 pirmąjį pusmetį  –  sudarė 10.966 GWh dujų.

Per 2015 m. pirmąjį pusmetį į gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą, rekonstrukciją ir modernizavimą buvo investuota 33,6 mln. eurų, iš jų investicijos į magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybą sudarė 32,2 mln. eurų.

„Tęstinės veiklos efektyvinimo priemonės bei intensyvus bendradarbiavimas su regiono gamtinių dujų perdavimo sistemų operatoriais siekiant palengvinti tarpvalstybinius dujų mainus teigiamai atsispindi bendrovės veiklos rezultatuose“,  – sakė AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

2015 m. balandžio mėn. AB „Amber Grid“ ir Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomoji agentūra (INEA) pasirašė sutartį dėl ES finansinės paramos magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybai. Pagal šią sutartį projektui bus skirta 27,6 mln. eurų ES parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF).

Įgyvendinant šį projektą, tiesiamas 110 km ilgio, 800 mm skersmens dujotiekis nuo perdavimo sistemos sujungimo taško su Klaipėdos SGD terminalu greta Klaipėdos iki Kuršėnų. Dujotiekio statybas planuojama baigti iki 2015 metų pabaigos. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos suvirinta 108,2 km, paklota 88,4 km dujotiekio. Viso įvykdyta 75% rangos darbų sutarties apimties (planuota 66%).

2015 m. gegužės mėn. AB „Amber Grid“ ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su INEA dėl ES finansinės paramos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamųjų darbų iki statybos leidimų išdavimo finansavimo. Pagal šią sutartį skirta bendra 10,6 mln. eurų ES parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF).

AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą.
 

Į viršų