Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2021.09.14
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos dujų perdavimo sistemų operatoriai susitarė dėl žaliųjų dujų rinkos plėtros skatinimo
 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos dujų perdavimo sistemų operatoriai „Amber Grid“, „Conexus Baltic Grid“, „Elering“ ir „Gasgrid Finland“ pasirašė susitarimo memorandumą dėl žaliųjų dujų, dar vadinamų atsinaujinančiomis dujomis, rinkos plėtros skatinimo. 
 
Žaliosios dujos, pavyzdžiui, biometanas, sintetinis metanas arba žaliasis vandenilis, yra dujos, gaminamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Žaliosios dujos prisideda prie atsinaujinančių energijos šaltinių diversifikavimo ir didina Europos Sąjungos energetikos sistemos lankstumą.
 
Atsižvelgdami į nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų bei Europos žaliojo kurso tikslus ir pasirašydami susitarimo memorandumą, operatoriai nustatė potencialias žaliųjų dujų mokslinių tyrimų, plėtros ir bendradarbiavimo sritis, kuriomis siekiama mažinti anglies dioksido išmetimus ir didinti tvarumą. 
 
Operatoriai mano, kad siekiant 2030 m. ir vėlesnių klimato tikslų reikės bendrų mokslinių tyrimų žaliųjų dujų srityje, suderinto reguliavimo ir glaudaus bendradarbiavimo techninėje srityje, kartu laikantis saugaus ir veiksmingo sujungtos infrastruktūros naudojimo principų.
 
Įmonės ketina bendradarbiauti atliekant bendrus mokslinius tyrimus, susijusius su galimais dujų perdavimo infrastruktūros anglies dioksido išmetimų mažinimo sprendimais, žaliųjų dujų sprendimų integravimu į esamą infrastruktūrą, naujos infrastruktūros kūrimu (kai dabartinė infrastruktūra negali užtikrinti techninių žaliųjų dujų reikalavimų), tarpsektorine integracija, kitais technologiniais procesais ir bandomaisiais projektais. Bendri moksliniai tyrimai būtų pirmasis žingsnis, siekiant nustatyti geriausius galimus anglies dioksido mažinimo sprendimus. 
 
Bendros pastangos siekiant nustatyti suderinto reguliavimo principus, pavyzdžiui, suvienodintos kilmės garantijų sistemos arba suderintų techninių standartų srityje, būtų naudingos viso regiono rinkos dalyviams, nes sumažėtų administracinė našta, būtų skatinama žaliųjų dujų rinkos plėtra ir užtikrintas saugus bei patikimas dujų tiekimas vartotojams. Perdavimo sistemos operatoriai, kur įmanoma, sieks nustatyti techninius iššūkius ar problemas, susijusias su žaliojo vandenilio ar kitų žaliųjų dujų integravimu į dujų perdavimo sistemą, taip pat svarstys problemas, kurios gali kilti dujų skirstymo lygmeniu arba regioninėje dujų rinkoje.
 
Operatoriai mano, kad laikantis pagrindinių susitarimo memorandume sutartų principų, būtų užtikrintas sklandesnis perėjimas ir efektyvus regioninės dujų sistemos naudojimas bei vystymas, kuris atitiktų ES klimato tikslus ir užtikrintų saugios, efektyvios ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios energijos tiekimą Baltijos šalims ir Suomijai. 
 
Į viršų