Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
Patvirtinta dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies LR teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita

Strateginiame dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekte žengta į naują darbų etapą. Rugpjūčio 21 d. Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos priėmė sprendimą, kuriuo leido vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, susijusią su GIPL statyba Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pagal patvirtintą trasą (su 250 metrų pločio koridoriumi) pradedamas rengti specialusis planas, po jo – techninis projektas.

PAV ataskaitoje įvertintas galimas numatomos ūkinės veiklos poveikis socialinei – ekonominei aplinkai, žmonių sveikatai, dirvožemiui, aplinkos orui, vandens telkiniams, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, kultūros vertybėms bei kitiems aplinkos komponentams. Magistralinio dujotiekio trasa parinkta stengiantis išvengti reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, numatytos neigiamą poveikį mažinančios bei kompensacinės priemonės.

Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas priimtas vadovaujantis PAV ataskaitą tikrinusių institucijų išvadomis ir įvertinus visuomenės teiktus pasiūlymus. Siekiant kuo labiau supažindinti ir paskatinti visuomenę įsitraukti į poveikio aplinkai vertinimo procesą, PAV ataskaitos buvo skelbiamos nacionalinėje ir vietinėje spaudoje, visuomenės susibūrimo vietose, interneto svetainėje www.ambergrid.lt, vyko ataskaitų pristatymai visose 22 seniūnijose, kurių teritorijose bus statoma dujotiekio trasa.

„Savo kasdienėje veikloje ir įgyvendindami strateginės reikšmės projektus mes griežtai laikomės aplinkosaugos reikalavimų, darbus atliekame taip, kad galima dujotiekio statybos įtaka šalia gyvenančių žmonių gyvenimo kokybei būtų kuo mažesnė.  Mūsų bendrovės veikla, įgyvendinti projektai  ir priimtas sprendimas dėl PAV ataskaitos patvirtina, kad  numatytais sprendiniais bei parinktomis poveikį aplinkai ir namų ūkiams mažinančiomis priemonėmis pasitiki vietos bendruomenės, aplinkosaugininkai ir už kultūros paveldą atsakingi asmenys“, – sako Saulius Bilys, bendrovės AB „Amber Grid“ generalinis direktorius.

Bendras numatomas GIPL ilgis 534 km, iš kurių apie 177 km Lietuvos teritorijoje. 700 mm skersmens magistralinis dujotiekis sujungs Lietuvos Jauniūnų ir Lenkijos Rembelszczyznos (greta Varšuvos) kompresorių stotis.

Europos Komisija GIPL projektą 2013 metais įtraukė į ES bendro intereso projektų sąrašą. 2014 metais Lietuvos Vyriausybė pripažino GIPL projekto dalį Lietuvos teritorijoje valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Projektas taip pat yra įtrauktas į Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-G) dešimties metų plėtros planą, Baltijos regiono (BEMIP) perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą, Seimo patvirtintą Nacionalinę energetikos nepriklausomybės strategiją, Vyriausybės nutarimu patvirtintą Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.

Numatoma GIPL projekto vertė 558 mln. eurų, iš jų Lenkijos teritorijoje 422 mln. eurų, Lietuvos teritorijoje – 136 mln. eurų. Planuojama GIPL eksploatacijos pradžia – 2019 m. pabaiga.

Parengiamieji GIPL projekto įgyvendinamo darbai buvo pradėti 2009 metais. 2011 metais buvo parengta GIPL verslo aplinkos analizė, 2013 m. GIPL galimybių studija. GIPL poveikio aplinkai vertinimo procedūros Lietuvos teritorijoje pradėtos 2013 m. II pusmetį. Šių metų liepą AB „Amber Grid“ pasirašius sutartį su teritorijų planavimo ir projektavimo darbus vykdančia UAB „Ardynas“, pradėtas kitas svarbus etapas – GIPL specialiojo plano parengimas.

Teritorijų planavimo darbus numatoma baigti 2016 metais.

Į viršų