Saugiam ir patikimam dujų perdavimui užtikrinti bus skirtos ir ES lėšos

Dujų perdavimo sistemos operatorė AB „Amber Grid“ pasirašė sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) dėl ES finansinės paramos modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą. Įvykdžius investicinį projektą be kita ko bus prisidėta įgyvendinant Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytus tikslus.

„Pagal sutartį su LVPA bus dalinai finansuojamas gamtinių dujų perdavimo sistemos dalies –  magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevėžys-Ryga, naudojamo taip pat ir tarpvalstybiniuose dujų mainuose –  modernizavimas, siekiant užtikrinti aukštą bendrovės teikiamų paslaugų kokybę, patikimą ir saugų dujų perdavimo sistemos eksploatavimą“, – sakė „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

Pagal investicijų projektą „Magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevėžys-Ryga atskirų atkarpų rekonstrukcija“ bus rekonstruotos kelios magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevėžys-Ryga atkarpos (iš viso  13,9 km), kuriose vidaus diagnostikos metu nustatyti koroziniai pažeidimai. Projektą numatoma baigti įgyvendinti 2020 m. I ketvirtį.

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 proc. ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 6,87 mln. eurų.

Į viršų