Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Paslaugos

AB „Amber Grid“ nustatyta tvarka suteikia teisę naudotis dujų perdavimo sistema ir teikia ilgalaikes (nuolatines), trumpalaikes ir pertraukiamąsias dujų perdavimo paslaugas.

Ilgalaikės (nuolatinės) dujų perdavimo paslaugos teikiamos ne trumpesnį nei metai laikotarpį. Ilgalaikių (nuolatinių) paslaugų teikimo laikotarpiu kiekvieną parą sistemos naudotojui garantuojami nuolatiniai nepertraukiamieji pajėgumai.

Trumpalaikės dujų perdavimo paslaugos teikiamos trumpesnį nei metai laikotarpį. Trumpalaikių dujų perdavimo paslaugų teikimo metu yra galimybė sistemos naudotojui užsakyti reikalingus mėnesio ar paros pajėgumus. Trumpalaikių paslaugų teikimo laikotarpiu kiekvieną parą sistemos naudotojui garantuojami užsakyti nepertraukiamieji pajėgumai.

Pertraukiamosios dujų perdavimo paslaugos gali būti suteikiamos tik tada, kai perdavimo sistemos aktualiuose taškuose visi pajėgumai yra užsakyti ilgalaikėmis ir trumpalaikėmis sutartimis (susiformuoja sutartinė perkrova), tačiau jie nėra pilnai panaudojami, ir AB „Amber Grid“, kaip sistemos operatorius, turi galimybę nepanaudotus pajėgumus siūlyti kitiems sistemos naudotojams kaip pertraukiamuosius pajėgumus. Pertraukiamųjų pajėgumų paslaugų teikimo laikotarpiu sistemos naudotojui suteikiami pertraukiamieji pajėgumai, kuriuos sistemos operatorius turi teisę bet kuriuo metu nutraukti ar riboti.

AB „Amber Grid“, kaip perdavimo sistemos operatorius, papildomų paslaugų (apkrovos balansavimo, maišymo, inertinių dujų įleidimo, dujų laikymo vamzdyne ir kt.) neteikia.

Slėgio reikalavimai

Gamtinės dujos veikiančia perdavimo sistema transportuojamos dujų slėgiui neviršijant 54 bar. Atskiruose sistemos ruožuose slėgis gali būti mažesnis. Minimalus slėgis atskiruose taškuose nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėjant naujų dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių prijungimo sąlygas.  

Į viršų