Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės (toliau – Taisyklės), suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr.O3-699, nustato:

  • naudojimosi perdavimo sistemos operatoriui (toliau –– PSO) priklausančia gamtinių dujų perdavimo sistema tvarką bei sąlygas;
  • informacijos keitimosi tarp PSO ir perdavimo sistemos naudotojų (toliau – sistemos naudotojai) tvarką bei sąlygas;
  • bendradarbiavimo tarp PSO ir kitų dujų sistemų operatorių gaires;
  • PSO ir sistemos naudotojų teises, pareigas bei atsakomybę.

Taisyklės parengtos, siekiant užtikrinti, kad teisė naudotis AB „Amber Grid“ valdoma perdavimo sistema būtų suteikiama objektyviai, sąžiningai, lygiomis sąlygomis, nediskriminuojant sistemos naudotojų.

Taisyklės taikomos sistemos naudotojams, taip pat asmenims, kurie ketina tapti PSO sistemos naudotojais, tiesiogiai prie PSO perdavimo sistemos prijungtų vartotojų sistemų savininkams, skirstymo ir kitų dujų sistemų, sujungtų su perdavimo sistema, operatoriams, kiek tai yra susiję su PSO ir šių operatorių bendradarbiavimo sutartyse numatytomis operatorių bendradarbiavimo ir informacijos tarp jų keitimosi nuostatomis.

Pagrindiniai Europos Sąjungos teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos Taisyklės:

  • 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB (OL 2009, L 211, p. 94);
  • 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (OL 2009, L 211, p. 36).

Pastabas ir pasiūlymus dėl Taisyklių prašome teikti elektroniniu paštu consultation@ambergrid.lt.

2017 m. gegužės 31 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) patvirtino naują Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių redakciją. Taisykles galite atsisiųsti iš čia.

Nauja Taisyklių redakcija bus taikoma nuo 2017 m. liepos 1 d.

Į viršų