Perdavimo sistema

DUJOTIEKIŲ JUNGTIS TARP LENKIJOS IR LIETUVOS (GIPL)

Projekto tikslai

 • integruoti Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką,
 • diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir maršrutus,
 • užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą,
 • padidinti dujų tiekimo lankstumą BEMIP regione bei sukurti galimybes taikyti solidarumo mechanizmus ekstremalios situacijos atveju,
 • sukurti pagrindą konkurencingai regioninei dujų rinkai.

Projekto vykdytojai

 • AB „Amber Grid“,
 • GAZ-SYSTEM S.A.

Projekto įgyvendinimo etapai

 1. Verslo aplinkos analizė (parengta 2011 m.),
 2. Galimybių studija (parengta 2013 m.),
 3. Projektas įtrauktas į Europos Sąjungos bendrojo interso projektų sąrašą (2013 m., 2015 m., 2017 m.),
 4. Poveikio aplinkai įvertinimas (2013-2015 m.),
 5. Išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojantis etapas (2015 m.),
 6. Projektavimas (2015-2017 m.),
 7. Statyba (2018-2021 m.).

Projekto įgyvendinimo eiga

2018 m. gegužės 24 d. Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatoriai AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. ketvirtadienį pasirašė tinklų sujungimo sutartį, kuria patvirtino galutinį sprendimą investuoti į dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projektą bei pradėjo dujotiekio statybos etapą.

2018 m. gegužės 11 d. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatoriai pasirašė sutartį dėl ACER sprendimo įgyvendinimo dėl Lenkijos-Lietuvos dujotiekių jungties (GIPL) projekto tarpvalstybinių sąnaudų paskirstymo.

2015 m. sausio 20 d. Aplinkos apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos raštu Nr. (15.9)-A4-477 patvirtino dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą. PAV procedūros pradėtos 2013 m. antrąjį pusmetį ir baigtos 2015 m. Iki 2016 m. rugsėjo 27 d. buvo gauti visi GIPL projekto dalies Lietuvos teritorijoje statybą leidžiantys dokumentai.

Dujotiekių jungties maršrutas

ES parama

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos verslo aplinkos analizei ir galimybių studijai parengti buvo gauta ES finansinė parama pagal Europos Komisijos transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E) programą.

Skirta ES finansinė parama sudarė 50 proc. su verslo aplinkos analizės ir galimybių studijos rengimu susijusių sąnaudų. Likusi dalis lygiomis dalimis buvo finansuojama AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. lėšomis.

GIPL projekto PAV ataskaitai parengti (veiksmo pavadinimas „Nuo dujotiekio jungties Lenkija–Lietuva poveikio aplinkai vertinimo dokumentų iki sprendimo dėl aplinkos apsaugos“ Nr. 2013-G224/13-ENER/13/TEN-E–SI2.679450ES) ES skyrė finansinę paramą pagal Europos Komisijos transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E) programą. Skirta ES finansinė parama sudaro 50 proc. su PAV ataskaitos parengimu susijusių sąnaudų. Likusi dalis bus finansuojama AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. lėšomis.

2015 m. gegužės 13 d. (2017 m. sausio mėn. pakeitimas) AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su ES Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projektui „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamieji darbai iki statybos leidimų išdavimo“ finansuoti. Pagal šią sutartį projektui skirta iki 10,2 mln. eurų ES parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (CEF). „Amber Grid“ skirta iki 2,51 mln. eurų. 

2015 m. spalio 15 d. (2017 m. sausio mėn. pakeitimas) AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su ES Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projekto veiklai „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą“ finansuoti. Pagal šią sutartį projektui skirta iki 266,4 mln. eurų ES finansinė parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (CEF). AB „Amber Grid“ skirta iki 57,9 mln. eurų.

Remiantis ACER 2014 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu dėl tarpvalstybinio projekto sąnaudų paskirstymo, be ES finansinės paramos GIPL projekto statybos darbus finansuos Lietuva, Latvija ir Estija, padengdamos dalį GIPL infrastruktūros kaštų Lenkijos teritorijoje. 

Projektas yra įtrauktas į

 • Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) dešimties metų plėtros planą, paskelbtą 2015 m.
 • Baltijos (BEMIP) regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2017-2026 m.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.

 

 

 

 

 

 

DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LATVIJOS IR LIETUVOS PAJĖGUMŲ PADIDINIMAS 

Projekto tikslai

 • padidinti dujų sistemų jungties pajėgumus tarp Latvijos ir Lietuvos;
 • užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą;
 • sudaryti prielaidas didesnei Baltijos šalių dujų rinkų integracijai;
 • užtikrinti gamtinių dujų sistemos darbo saugumą ir patikimumą. 

Projekto vykdytojai

 • AS „Conexus Baltic Grid“,
 • AB „Amber Grid“.
   

Dujotiekių jungties maršrutas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – padidinti dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumus, užtikrinti gamtinių dujų sistemos darbo saugumą ir patikimumą bei sudaryti prielaidas didesnei Baltijos šalių dujų rinkų integracijai.

Taip pat projektas sudarytų geresnes sąlygas naudotis Latvijos Inčukalnio požemine dujų saugykla Lietuvos, o ateityje ir Lenkijos dujų rinkos dalyviams. Integravus Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, ši jungtis taps svarbia maršruto, jungiančio Europos ir Rytų Baltijos regiono rinkas, dalimi.

2018 m. atlikta dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimo projekto galimybių studija ir kaštų-naudos analizė. 

Planuojama eksploatacijos pradžia – 2023 m.

ES parama

2018 m. gegužės 25 d. „Amber Grid“ ir „Conexus Baltic Grid“ pasirašė trišalę ES finansinės paramos sutartį su Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) finansuoti dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimo galimybių studiją pagal ES infrastruktūros tinklų priemonę (CEF). Studijai parengti skirta iki 175 tūkstančių eurų ES paramos.
 

Projektas yra įtrauktas į

 • Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) dešimties metų plėtros planą, paskelbtą 2017 m.
 • Baltijos (BEMIP) regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2017-2026 m.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.

 

 

 

 

Į viršų