DUJOTIEKIŲ JUNGTIS TARP LENKIJOS IR LIETUVOS (GIPL)

Projekto tikslai:

 • integruoti izoliuotas Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką,
 • diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir maršrutus,
 • užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą,
 • suteikti prieigą Baltijos šalims prie pasaulinės suskystintų gamtinių dujų (SGD) rinkos,
 • sukurti pagrindą konkurencingai regioninei dujų rinkai.

Projekto vykdytojai:

 • AB „Amber Grid“,
 • Lenkijos perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A.

Projekto įgyvendinimo etapai:

 1. Verslo aplinkos analizė (parengta 2011 m.),
 2. Galimybių studija (parengta 2013 m.),
 3. Projektas įtrauktas į Europos Sąjungos bendrojo interso projektų sąrašą (2013 m., 2015 m.),
 4. Poveikio aplinkai įvertinimas (2013-2015 m.),
 5. Išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojantis etapas (2015 m.),
 6. Projektavimas (2015-2017 m.),
 7. Statyba (2017-2021 m.).

Projekto įgyvendinimo eiga

2015-01-20 Aplinkos apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos raštu Nr. (15.9)-A4-477 patvirtino dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą. GIPL-LT PAV procedūros pradėtos 2013 m. antrąjį pusmetį, buvo tęsiamos 2014 m., baigtos 2015 m. 2016 m. balandžio mėn. paskelbti pirkimai dėl GIPL projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų bei statybai reikalingų vamzdžių įsigijimo.

Dujotiekių jungties maršrutas

ES parama

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos verslo aplinkos analizei ir galimybių studijai parengti buvo gauta ES finansinė parama pagal Europos Komisijos transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E) programą.

Skirta ES finansinė parama sudarė 50% su verslo aplinkos analizės ir galimybių studijos rengimu susijusių sąnaudų. Likusi dalis lygiomis dalimis buvo finansuojama AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. lėšomis.

GIPL projekto PAV ataskaitai parengti (veiksmo pavadinimas „Nuo dujotiekio jungties Lenkija – Lietuva poveikio aplinkai vertinimo dokumentų iki sprendimo dėl aplinkos apsaugos“ Nr. 2013-G224/13-ENER/13/TEN-E–SI2.679450ES) ES skyrė finansinę paramą pagal Europos Komisijos transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E) programą. Skirta ES finansinė parama sudaro 50% su PAV ataskaitos parengimu susijusių sąnaudų. Likusi dalis bus finansuojama AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. lėšomis.

2014 m. spalio 29 d. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) energetikos koordinacinis komitetas pritarė Europos Komisijos sudarytam paraiškų sąrašui, kurioms siūloma skirti ES paramą. Pagal šį sąrašą GIPL teritorijų planavimo ir projektavimo darbams Lietuvos ir Lenkijos teritorijose siūloma skirti 10,6 mln. eurų, statybos darbams Lietuvos ir Lenkijos teritorijose – 295,4 mln. eurų. Paramos gavėjai GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Amber Grid“.

2015 m. gegužės 11 d. AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projektui „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamieji darbai iki statybos leidimų išdavimo“ finansuoti. Pagal šią sutartį skirta bendra 10,6 mln. eurų ES parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF).

2015 m. spalio 15 d. AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projekto veiklai „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą“ finansuoti. Pagal šią sutartį projektui skirta bendra 295,4 mln. eurų ES finansinė parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF). AB „Amber Grid“ skirta iki 55 mln. eurų.

Projektas yra įtrauktas į:

 • Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-G) dešimties metų plėtros planą, paskelbtą 2015 m.
 • Baltijos (BEMIP) regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2014-2023 m.
 • Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintą Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJOS – LIETUVOS DUJOTIEKIŲ JUNGTIES PAJĖGUMŲ PADIDINIMAS (PROJEKTO DALIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE) 

Projekto tikslai:

 • padidinti dujų sistemų jungties pajėgumus tarp Latvijos ir Lietuvos;
 • užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą;
 • sudaryti prielaidas didesnei Baltijos šalių dujų rinkų integracijai;
 • užtikrinti gamtinių dujų sistemos darbo saugumą ir patikimumą. 

Projekto vykdytojas:

 • AS „Conexus Baltic Grid“,
 • AB „Amber Grid“.
   

Dujotiekių jungties maršrutas

Projekto aprašymas

Šio projekto tikslas – padidinti dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumus, užtikrinti gamtinių dujų sistemos darbo saugumą ir patikimumą bei sudaryti prielaidas didesnei Baltijos šalių dujų rinkų integracijai.

Šis projektas taip pat sudarytų geresnes sąlygas naudotis Latvijos Inčukalnio požemine dujų saugykla Lietuvos, o ateityje ir Lenkijos dujų rinkos dalyviams. Integravus Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą Europos Sąjungos dujų rinką, ši jungtis taps svarbia maršruto, jungiančio Europos ir Rytų Baltijos regiono rinkas, dalimi.

Projekto įgyvendinimo apimtys ir terminai priklausys nuo dujų tiekimą diversifikuojančių investicinių projektų įgyvendinimo regione.

Latvijos – Lietuvos dujotiekių jungties pajėgumų padidinimo projektas apima Lietuvos ir Latvijos Respublikų teritorijas. Įgyvendinant šį projektą, Lietuvos Respublikos teritorijoje būtų padidinti Kiemėnų DAS pajėgumai. Latvijos Respublikos teritorijoje šio projekto dalį įgyvendina Latvijos dujų perdavimo sistemos operatorius AS „Conexus Baltic Grid“. Latvijos teritorijoje numatoma pastatyti reikiamą dujotiekio atkarpą.

Įgyvendinus projektą, dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumai abiem kryptimis būtų padidinti iki 124,8 GWh (12 mln. m3)/parą.

Projekto įgyvendinimui reikalingos investicijos Lietuvos teritorijoje – 10,0 mln. Lt (2,9 mln. eurų).

Planuojama eksploatacijos pradžia – 2020 m.
 

Projektas yra įtrauktas į:

 • Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-G) dešimties metų plėtros planą, paskelbtą 2015 m.
 • Baltijos (BEMIP) regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2014-2023 m.
 • Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintą Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.


 

 

 

 

 

Į viršų