Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 

Investicijų projektas „Magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevėžys-Ryga atkarpų rekonstrukcija“ (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-02-0003)

 

rojekto tikslas

Projekto tikslas - modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą, pasitelkiant išmaniąsias technologijas, bei padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą.

Projektu siekiama sumažinti galimos avarijos tikimybę magistralinio dujotiekio atšakoje Vilnius-Panevėžys-Ryga.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. IV ketv. – 2020 m. I ketv.

Projekto apimtis

Siekiant užtikrinti teikiamos dujų perdavimo paslaugos kokybę bei patikimą ir saugų dujų perdavimo sistemos eksploatavimą, numatytu įgyvendinti projektu „Magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevėžys-Ryga atskirų atkarpų rekonstrukcija“, bus modernizuota gamtinių dujų perdavimo sistema, pasitelkiant išmaniąsias technologijas. Rekonstravus dalį magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevėžys-Ryga sumažinta galimų avarijų šioje dalyje tikimybė.

Įgyvendinat projektą bus rekonstruota 13,9 km magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevėžys-Ryga (DN700) atkarpa, kurioje vidaus diagnostikos metu nustatyti koroziniai pažeidimai, įdiegti pažangūs infrastruktūros elementai - korozijos greičio matavimo įranga katodinės apsaugos būklei stebėti.

Projekto finansavimas

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, numatomos projekto investicijos -  8.092.100 EUR.

Projektas įgyvendintas.

 

Į viršų