Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 

Investicijų projektas  „Mobilaus dujų kompresoriaus, skirto dujoms perpumpuoti, įsigijimas“ (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-02-0001)

Projekto tikslas

Projekto tikslas – įdiegti įrangą, reikalingą efektyviam perdavimo sistemos eksploatavimui ir valdymui užtikrinti bei išmetamų į aplinką dujų kiekio sumažinimui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. I ketv. – 2018 m. II ketv.

Projekto apimtis

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigytas mobilus dujų kompresorius, kurio pagalba gamtinės dujos perdavimo sistemos statybos ar rekonstrukcijos metu bus perpumpuojamos iš vienos magistralinio dujotiekio atkarpos į kitą atkarpą, taip užtikrinant saugų, veiksmingą ir ekonomišką perdavimo sistemos eksploatavimą, priežiūrą bei plėtojimą ir sumažinant į atmosferą išmetamų dujų kiekį.

Projekto finansavimas

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 1.136.450,00 EUR.

Projektas įgyvendintas.

                                                                                                        

Į viršų