Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 

Investicijų projektas „Programinės įrangos ir modelio dujotiekių saugumui ir vientisumui užtikrinti diegimas“ (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-01-0004)

Projekto tikslas

Projekto tikslas – užtikrinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir padidinti perdavimo sistemos patikimumą bei magistralinių dujotiekių techninės priežiūros ir remonto darbų efektyvumą, sukuriant ir įdiegiant rizikos vertinimu grįstą turto priežiūros ir valdymo metodą.

Projekto apimtis

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta ir įdiegta vamzdyno integralumo valdymo informacinė sistema (angl. Pipeline Integrity Management), kuri padidins dujų perdavimo sistemos lankstumą ir patikimumą, inovatyviais metodais leis nustatyti rizikingiausius magistralinių dujotiekių ruožus bei padidinti magistralinių dujotiekių eksploatacijos efektyvumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. I ketv. – 2018 m. IV ketv.

Projekto finansavimas

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 807.472,56 EUR.

Projektas įgyvendintas.

                                                                                                       

Į viršų