Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 

Investicijų projektas „Programinės įrangos perdavimo sistemos operatoriaus ir sistemos naudotojų dujų srautų valdymui ir keitimuisi informacija užtikrinti diegimas“ (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-01-0003)

Projekto tikslas

Projekto tikslas – padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos informacijos perdavimo operatyvumą ir patikimumą dujų perdavimo sistemos operatoriaus klientams bei nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms.
Pagrindiniam Projekto tikslui pasiekti bus diegiamos pažangios priemonės gamtinių dujų perdavimo sistemos informacijos surinkimui, apdorojimui bei pateikimui.

Projekto apimtis

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta ir įdiegta programinė įranga, skirta efektyviam dujų srautų valdymui ir interaktyviam keitimuisi informacija. Ši sistema apims visą  gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ciklą ir suteiks galimybę sistemos naudotojams dalyvauti paslaugų teikimo procese savitarnos būdu, įskaitant tikslią perduodamų gamtinių dujų, balansavimo ir kitų paslaugų apskaitą, planavimą, konfigūravimą, automatinį sąskaitų už suteiktas paslaugas formavimą ir pateikimą, aktualias duomenų mainų sąsajas su kitomis vidinėmis ir išorinėmis informacinėmis sistemomis, savalaikį veiklos ataskaitų parengimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. I ketv. – 2021 m. IV ketv. 

Projekto finansavimas

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 1 035 112 EUR.

                                                                                                          

Į viršų