Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI SUTIKIMO IŠDAVIMUI, KAI DARBAI ATLIEKAMI PAGAL RANGOS SUTARTĮ

 1. Veikiančių Perdavimo sistemos objektų (įrenginių) rekonstravimo, remonto ir atitinkamų bandymų darbus gali atlikti įmonės, turinčios Valstybinės energetikos inspekcijos išduotus atestatus eksploatuoti atitinkamus gamtinių dujų įrenginius.
 2. Perdavimo sistemos objektų statybos darbus gali atlikti įmonės, turinčios LR aplinkos ministerijos arba VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ išduotus atestatus atitinkamai statybos veiklai.
 3. Darbuotojai, atliekantys darbus veikiančiuose Perdavimo sistemos objektuose ir įrenginiuose (išskyrus bendrastatybinius darbus), turi būti atestuoti vadovaujantis „Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo“ reikalavimais.
 4. Darbuotojai (specialistai), atliekantys darbus veikiančiuose Perdavimo sistemos objektuose ir įrenginiuose, privalo turėti mokymo įstaigos išduotą (atitinkantį atliekamą darbą) kvalifikacijos pažymėjimą. Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai (ypatingo statinio projekto vadovas, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, ypatingo statinio projekto dalies vadovas, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas) turi turėti LR aplinkos ministerijos arba VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ išduotą atestatą atitinkamai darbų sričiai.
 5. Darbuotojai, vykdantys suvirinimo darbus Perdavimo sistemos objekte, privalo turėti kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą. Vykdant darbus veikiančiame Perdavimo sistemos objekte suvirintojas privalo turėti dokumentą, leidžiantį atlikti darbus gamtinių dujų aplinkoje.
 6. Bendrovės darbuotojams atliekant darbus Perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) gamtinių dujų aplinkoje, gali dalyvauti ir kitų įmonių, dirbančių pagal su Bendrove sudarytas sutartis, kvalifikuoti darbuotojai, atliekantys veikiančių Perdavimo sistemų objektų (įrenginių) rekonstravimo ar remonto darbus. Jie turi būti apmokyti atlikti darbus gamtinių dujų aplinkoje. Šiuo atveju būti darbų organizavimo vadovu ir koordinuoti darbus turi Bendrovės paskirtas darbuotojas.
 7. Valstybėje narėje įsteigtų juridinių asmenų, ar jų padalinių energetikos darbuotojai, atliekantys veikiančių perdavimo sistemos objektų (įrenginių) rekonstravimo, remonto ir bandymų darbus, reikiamas žinias ir įgūdžius įgiję kitoje valstybėje narėje, pateikia įstaigos, akredituotos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji reikalavimai, keliami asmenų sertifikavimo įstaigoms“, išduotus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
 8. Energetikos darbuotojams, neatestuotiems nustatyta tvarka ar neturintiems valstybėje narėje išduotų jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, draudžiama statyti (montuoti) ir eksploatuoti energetikos objektus ir įrenginius, jeigu teisės aktai nenustato kitaip.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI SUTIKIMO IŠDAVIMUI, KAI ATLIEKAMI DARBAI TEIKIANT PASLAUGAS

 1. Veikiančių Perdavimo sistemos objektų (įrenginių) techninės priežiūros paslaugas gali tiekti įmonės, turinčios Valstybinės energetikos inspekcijos išduotus atestatus eksploatuoti atitinkamus gamtinių dujų įrenginius.
 2. Visi darbuotojai, atliekantys techninės priežiūros ir bandymų darbus veikiančiuose Perdavimo sistemos objektuose ir įrenginiuose turi būti atestuoti vadovaujantis „Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo“ reikalavimais.
 3. Valstybėje narėje įsteigtų juridinių asmenų, ar jų padalinių energetikos darbuotojai, atliekantys veikiančių Perdavimo sistemos objektų (įrenginių) techninės priežiūros ir bandymų darbus, reikiamas žinias ir įgūdžius įgiję kitoje valstybėje narėje, pateikia įstaigos, akredituotos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji reikalavimai, keliami asmenų sertifikavimo įstaigoms“, išduotus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
 4. Energetikos darbuotojams, atliekantiems veikiančių Perdavimo sistemos objektų (įrenginių) techninės priežiūros ir bandymų darbus, neatestuotiems nustatyta tvarka ar neturintiems valstybėje narėje išduotų jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, draudžiama statyti (montuoti) ir eksploatuoti energetikos objektus ir įrenginius, jeigu teisės aktai nenustato kitaip.
 5. Valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims, atliekantiems paslaugas pagal paslaugų arba garantinės priežiūros ir (ar) remonto sutartis, 3 punkto reikalavimai netaikomi.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI SUTIKIMO IŠDAVIMUI, KAI NESUSIJĘ SU PERDAVIMO SISTEMA DARBAI ATLIEKAMI PERDAVIMO SISTEMOS OBJEKTŲ (ĮRENGINIŲ) APSAUGOS ZONOJE

             Atliekant inžinerinių tinklų prasilenkimo po dujotiekiu uždaruoju būdu (taikant betranšėjes technologijas) darbus, juos atliekančios įmonės darbuotojai turi turėti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, suteikiančius teisę vykdyti betranšėjų technologijų darbus. Inžinerinių tinklų prasilenkimo su dujotiekiu darbus privalo prižiūrėti Bendrovės atstovas.

Į viršų