Perdavimo sistema

Sutikimo atlikti darbus veikiančiuose perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje išdavimo tvarka

 • Sutikimas atlikti darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos (toliau – Perdavimo sistema) objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje išduodamas remiantis Prašymu, statinio statybos, rekonstravimo ar remonto techniniais ir darbo projektais, statybos darbų technologijos (vykdymo) projektais, pasirašyta rangos ar paslaugos teikimo sutartimi bei galiojančių Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimais.
 • Prieš pradedant dirbti numatytus darbus, teikti paslaugas ar vykdyti kitą veiklą, juos atlikti planuojantis juridinis ar fizinis asmuo (toliau – Asmenys) privalo pateikti AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) „Prašymą dėl sutikimo atlikti darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje“ (toliau – Prašymas) ir gauti iš Bendrovės „Sutikimą dėl darbų atlikimo veikiančiame perdavimo sistemos objekte (įrenginyje) ir (ar) jų apsaugos zonoje“ (toliau – Sutikimas).
 • Užsienio valstybių Asmenys Prašymą gali pateikti lietuvių, anglų ar rusų kalba. Sutikimas išduodamas lietuvių kalba.
 • Perdavimo sistemos objektus (įrenginius) projektuojančios įmonės darbuotojai gali patekti į veikiančius perdavimo sistemos objektus (įrenginius) ir jų teritoriją ar į apsaugos zoną tik lydint Bendrovės darbuotojams. Sutikimas projektavimo įmonių darbuotojams neišduodamas.
 • Iki darbų atlikimo pradžios, veikiančiame perdavimo sistemos objekte (įrenginyje) ir (ar) jo apsaugos zonoje, už juos atsakingas asmuo turi paruošti ir suderinti su Bendrove priemones veikiančio vamzdyno bei įrenginių apsaugai nuo pažeidimų.
 • Esant poreikiui, Asmenys prašantys gauti Sutikimą turi pateikti papildomus, Apraše nenurodytus dokumentus.
 • Asmenų paskirti atsakingi darbuotojai, atliekantys darbus pagal Sutikimą, darbų atlikimo metu privalo turėti išduotą Sutikimą ir kitus dokumentus (ar jų kopijas), leidžiančius atlikti Sutikime nurodytus darbus.

Privalomi dokumentai Sutikimo išdavimui, kai darbai atliekami pagal rangos sutartį

 • Tam, kad gautų Sutikimą atlikti darbus veikiančiame Perdavimo sistemos objekte (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje, rangovas ir kiekvienas subrangovas turi pateikti Prašymą ir šiuos dokumentus:
 • rangovo (subrangovo) vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymą (-us) dėl atsakingų už darbų atlikimą darbuotojų (darbų vadovų), taip pat atsakingo rangovo (subrangovo) įmonės darbuotojo (-ų) už darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę ir aplinkos apsaugą bei rangovo (subrangovo) įmonės darbuotojų tinkamą kvalifikaciją, atliekant darbus veikiančiame perdavimo sistemos objekte (įrenginyje) arba jo apsaugos zonoje, paskyrimo;
 • Rangovo (subrangovo) vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu atsakingais paskirti darbuotojai su šiuo įsakymu turi būti supažindinti pasirašytinai (tame pačiame įsakyme);
 • Prašyme nurodytiems darbams atlikti darbuotojų kvalifikaciją įrodančių pažymėjimų (atestatų) kopijas;
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras įmonei išduoto kvalifikacijos ir (ar) Valstybinės energetikos inspekcijos išduoto įmonei rangovo (subrangovo) atitinkamai eksploatavimo veiklai atestato kopiją. Vykdant inžinerinių tinklų susikirtimo (prasilenkimo) su dujotiekiu darbus uždaruoju būdu (taikant betranšėjas technologijas), juos atliekantys rangovai (subrangovai) privalo pateikti darbuotojų kvalifikacinių dokumentų, suteikiančių teisę vykdyti betranšėjų technologijų darbus, kopijas. Inžinerinių tinklų prasilenkimo su dujotiekiu darbus privalo prižiūrėti Bendrovės atstovas;
 • įsakymu už darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą paskirto (-ų) darbuotojo (-ų) darbų saugos ir gaisrinės saugos pažymėjimų kopijas.

Privalomi dokumentai Sutikimo išdavimui, kai veikiančiuose perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) teikiamos paslaugos

 • Paslaugas, tiesiogiai susijusias su veikiančių perdavimo sistemos objektų ar įrenginių eksploatavimu, teikiantys Asmenys veikiančiuose perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje (pvz.: veikiančių perdavimo sistemos įrenginių techninės priežiūros, derinimo, matavimo priemonių patikrinimo ir kt.) privalo Bendrovei pateikti Prašymą ir atitinkamų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas bei gauti iš jos Sutikimą.
 • Paslaugas, tiesiogiai nesusijusias su veikiančių perdavimo sistemos objektų ar įrenginių eksploatavimu, teikiantys Asmenys veikiančiuose perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje (pvz.: teritorijos ir patalpų priežiūra ir kt.) privalo Bendrovei pateikti Prašymą ir gauti iš jos Sutikimą.
 • Sutikimui gauti, paslaugas teikiantys Asmenys pateikia įsakymą (-us) dėl darbų vadovo, taip pat atsakingo (-ų) darbuotojo (-ų) už darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę ir aplinkos apsaugą bei įmonės darbuotojų tinkamą kvalifikaciją, teikiant paslaugas veikiančiuose perdavimo sistemos objekte arba jo apsaugos zonoje, paskyrimo.
 • Rangovo (subrangovo) vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu atsakingais paskirti darbuotojai su šiuo įsakymu turi būti supažindinti (tame pačiame įsakyme).
 • Valstybės institucijų įgaliotoms įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigoms Sutikimas neišduodamas, tačiau visi tikrinimus atliekantys darbuotojai turi būti pasirašytinai supažindinti su „Galimais pavojaus ir rizikos veiksniais, bendraisiais saugos reikalavimais atliekant darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje“.

Privalomi dokumentai Sutikimo išdavimui, kai su perdavimo sistema nesusiję darbai atliekami veikiančių perdavimo sistemos objektų (įrenginių) apsaugos zonoje

 • Sutikimui atlikti darbus veikiančios perdavimo sistemos objektų (įrenginių) apsaugos zonoje gauti, kai darbai nesusiję su veikiančia perdavimo sistema, Asmuo turi pateikti Prašymą ir šiuos dokumentus:
 • įsakymą (-us) dėl darbų vadovo, taip pat atsakingo (-ų) darbuotojo (-ų) už darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę ir aplinkos apsaugą bei įmonės darbuotojų tinkamą kvalifikaciją, atliekant darbus veikiančių perdavimo sistemos objektų apsaugos zonoje, paskyrimo (šis reikalavimas negalioja fiziniams asmenims);
 • rangovo (subrangovo) vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu atsakingais paskirti darbuotojai su šiuo įsakymu turi būti supažindinti pasirašytinai (tame pačiame įsakyme);
 • atitinkamų kvalifikacijų patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • įsakymu už darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą paskirto (-ų) darbuotojo (-ų) darbų saugos ir gaisrinės saugos pažymėjimų kopijas.

Privalomi dokumentai Sutikimo išdavimui, kai veikiančių perdavimo sistemos objektų (įrenginių) apsaugos zonoje vykdoma kita su perdavimo sistema nesusijusi veikla

 • Sutikimui vykdyti kitą veiklą (pvz., medžių sodinimas, pašarų sandėliavimas) veikiančių perdavimo sistemos objektų (įrenginių) apsaugos zonoje gauti, Asmuo turi pateikti Bendrovei Prašymą ir gauti iš Bendrovės Sutikimą.

Sutikimo atlikti darbus išdavimo tvarka ir sąlygos

 • Sutikimo prašantis Asmuo dokumentus pristato arba atsiunčia paštu (elektroniniu paštu) Bendrovei, kur dokumentai užregistruojami.
 • Apie galimybę atsiimti išduotą Sutikimą Asmenį informuoja Sutikimą parengęs padalinys.
 • Asmuo, negavęs iš Bendrovės Sutikimo, neturi teisės atlikti darbų, Bendrovės veikiančiuose perdavimo sistemos objektuose ir (ar) jo apsaugos zonoje.
 • Pasibaigus Sutikime nurodytam darbų vykdymo terminui, atlikti darbus draudžiama.
 • Užbaigus Sutikime nurodytus darbus, būtina informuoti Sutikimą išdavusį Bendrovės darbuotoją apie Sutikime nurodytų darbų įvykdymą. Jei atliekant darbus būtų sugadintas trečios šalies turtas, atsakingas už darbų atlikimą privalo pateikti trečios šalies pasirašytą pažymą, kad neturi pretenzijų.

Supažindinimo su pavojaus ir rizikos veiksniais bei bendraisiais saugos reikalavimais tvarka

 • Atsiimdamas Sutikimą, atliekančio darbus ar teikiančio paslaugas Asmens vadovo ar jo įgalioto asmens paskirtas atsakingas už darbų atlikimą darbuotojas, taip pat perdavimo sistemos objekto (įrenginio) apsaugos zonoje vykdantis kitą veiklą Asmuo ar jo įgaliotas atstovas, Sutikimą išduodančio Bendrovės darbuotojo supažindinamas (Sutikime pasirašytinai) su Galimais pavojaus ir rizikos veiksniais, bendraisiais saugos reikalavimais atliekant darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje.
 • Kitus įmonės darbuotojus instruktuoja paskirti darbų vadovai pagal tose įmonėse nustatytą darbuotojų instruktavimo tvarką ir prieš darbų pradžią pasirašytinai supažindina su Galimais pavojaus ir rizikos veiksniais, bendraisiais saugos reikalavimais atliekant darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje.

SUTIKIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR (AR) SUTIKIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 • Nustačius, kad rangovas (subrangovas) nesilaiko teisės aktų reikalavimų ir (arba) Sutikime išdėstytų sąlygų, rangovas (subrangovas) įspėjamas dėl teisės aktų reikalavimų ir (arba) Sutikime išdėstytų sąlygų nesilaikymo raštu. Įspėjimas rangovui (subrangovui) siunčiamas Sutikime nurodytu elektroniniu paštu. Rangovas (subrangovas) privalo ištaisyti įspėjime nurodytus pažeidimus nedelsiant, bet ne ilgiau nei per įspėjime nurodytą terminą ir informuoti apie tai Bendrovę.
 • Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, galimas sukelti pasekmes ir kt., Sutikimas gali būti sustabdytas arba panaikintas iki rangovas (subrangovas) pašalins nustatytus pažeidimus ir apie jų pašalinimą informuos atsakingus Bendrovės darbuotojus.
 • Sutikimo galiojimo sustabdymas ar panaikinimas įsigalioja nuo rašto dėl darbų sustabdymo ar panaikinimo (toliau – raštas) išsiuntimo iš AB „Amber Grid“ dienos. Raštas siunčiamas Sutikime nurodytu elektroniniu paštu.
 • Sutikimo galiojimas sustabdomas rašte dėl sutikimo galiojimo sustabdymo nurodytam terminui. Pasibaigus rašte dėl Sutikimo galiojimo sustabdymo nustatytam sustabdymo terminui Sutikimo galiojimas atsinaujina ir tęsiasi iki Sutikime nurodytos datos tik tuo atveju, jeigu rangovas (subrangovas) per tą laiką pašalino nustatytus pažeidimus ir pateikė Bendrovei tai patvirtinančius įrodymus. Sutikimo galiojimo sustabdymas gali būti panaikintas anksčiau nei pasibaigia rašte nurodytas sustabdymo terminas, jeigu rangovas (subrangovas) pašalina nustatytus pažeidimus ir apie tai informuoja Bendrovę. Šiuo atveju Bendrovė dėl Sutikimo galiojimo sustabdymo panaikinamo informuoja rangovą (subrangovą) elektroniniu paštu, nurodytu Sutikime.
 • Naujas Sutikimas tiems patiems darbams atlikti išduodamas naujai pateikus reikalingus dokumentus Sutikimui gauti, taip pat, kai rangovas (subrangovas) įrodo, kad pažeidimai, dėl kurių buvo panaikintas Sutikimo galiojimas, yra pašalinti.

Visus reikiamus dokumentus pristatyti AB "Amber Grid":

Vilniuje

adresu Gudelių g. 49, 208 kab. (Sekretoriatas), telefono Nr. pasiteiravimui (8 5) 236 0303, el. pašto adresas: administracija@ambergrid.lt

Panevėžyje

adresu Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r. (Sekretoriatas), telefono Nr. pasiteiravimui (8 45) 50 2760, el. pašto adresas: administracija@ambergrid.lt

Į viršų