Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

DUJOTIEKIŲ JUNGTIS TARP LENKIJOS IR LIETUVOS (GIPL)


Tai gamtinių dujų infrastruktūra, sujungsianti Lenkijos bei Lietuvos, o tuo pačiu ir Baltijos šalių bei Suomijos gamtinių dujų perdavimo sistemas su Europos Sąjungos (ES) sistema. Gamtinės dujos jungtimi galės tekėti abiem kryptimis. GIPL dujotiekis drieksis nuo Jauniūnų dujų kompresorių stoties (DKS) Širvintų rajone iki Holovčycių DKS Lenkijos pusėje. Planuojama, kad jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos bus nutiesta iki 2021 m. pabaigos. Europos Komisija GIPL projektą pripažino bendrojo ES intereso projektu (PCI).

Skaityti daugiau

Investicijos

Preliminari GIPL projekto vertė – 500 milijonų eurų. Investicijos į infrastruktūrą Lietuvos teritorijoje sudarys iki 136 milijonų eurų. Verslo aplinkos analizei ir galimybių studijai parengti bei GIPL projekto poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai parengti buvo gauta ES finansinė parama pagal Europos Komisijos transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E) programą, kuri sudarė 50% nuo tinkamų finansuoti išlaidų. Europos Komisijos 2014 m. sprendimu GIPL projekto parengiamiesiems darbams skirta iki 10,6 milijonų eurų ir iki 295,4 milijonų eurų statybos darbams atlikti pagal Europos tinklų infrastruktūros priemonę (CEF). Be ES finansinės paramos, GIPL projekto statybos darbus finansuos Lietuva, Latvija ir Estija pagal tarpvalstybinį sąnaudų paskirstymo sprendimą, padengdamos dalį GIPL infrastruktūros kaštų Lenkijos teritorijoje – iš viso 54,9 milijonus eurų. Likusi projekto dalis finansuojama projekto vykdytojų lėšomis.

Projekto nauda

Integruos Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką

Sukurs prieigą prie alternatyvių dujų tiekimo šaltinių, kelių bei padidins dujų rinkos konkurencingumą

Padidins dujų tiekimo saugumą ir patikimumą – sukuriant tiek papildomus dujų perdavimo pajėgumus, tiek galimybes taikyti ES šalių solidarumo mechanizmus ekstremalios situacijos atveju

Sudarys sąlygas lanksčiau ir efektyviau panaudoti Lenkijos bei Lietuvos SGD terminalus ir perdavimo tinklus

Padidins dujų prekybos likvidumą Baltijos šalių ir Lenkijos prekybos zonose, sustiprins jų regioninį vaidmenį

Naujienos

 

 

Užbaigti didžiausi archeologiniai tyrinėjimai GIPL dujotiekio trasoje atveria naują Lietuvos istorijos tyrimų etapą


Lietuvoje įgyvendinus beveik 90 proc. dujotiekių jungties su Lenkija statybų, užbaigti pusantrų metų trukę archeologiniai tyrinėjimai. Istorinių radinių paieška buvo vykdoma visoje 165 km ilgio GIPL jungties trasoje Lietuvos teritorijoje. Lietuvos archeologų bendruomenei tai – didžiausias pastarojo meto projektas.

 
Lietuvoje įgyvendinus beveik 90 proc. dujotiekių jungties su Lenkija statybų, užbaigti pusantrų metų trukę archeologiniai tyrinėjimai. Istorinių radinių paieška buvo vykdoma visoje 165 km ilgio GIPL jungties trasoje Lietuvos teritorijoje. Lietuvos archeologų bendruomenei tai – didžiausias pastarojo meto projektas.
 
Dujotiekio trasoje dirbusiems archeologams vadovavęs Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros vedėjas prof. Albinas Kuncevičius sako, kad darbus užbaigus realioje aplinkoje, greta įrengiamo dujotiekio, tyrinėjimai keliasi į kitą erdvę – rengiamos tyrinėjimų ataskaitos, ruošiama medžiaga knygai, bus sprendžiama dėl rastų istorinių objektų įtraukimo į archeologinių paminklų sąrašą.  
„Atlikę archeologinius tyrinėjimus statomo dujotiekio teritorijoje, turime pjūvį nuo senosios Lietuvos istorinės sostinės Kernavės iki Rudaminos piliakalnio, esančio Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Itin pasiteisino pirmą kartą Lietuvoje panaudota europinė praktika, kai archeologai, kartu su dujotiekio rangovais dalyvavo nuimant viršutinį augalinį sluoksnį ir taip atrado arimuose ar po tankiai sužėlusia žole pasislėpusius vertingus istorinius objektus“, – sakė prof. A. Kuncevičius.
 
Svarbiausi archeologiniai radiniai – tarp Kruonio ir Elektrėnų atrastos akmens amžiaus gyvenvietės ir viduramžius siekiančios kapavietės. Alytaus rajone, aplink Krokialaukio seniūniją rasti keturi archeologiniai objektai – akmens amžiaus gyvenvietės ir Lazdijų rajone, šalia Aštriosios Kirsnos ir Rudaminos, buvusioje jotvingių žemių ir mažosios Lietuvos sankirtoje atrastos romėniškojo laikotarpio (I-VIII amžiaus) gyvenvietės ir sunykę XVI-XVIII amžiaus kaimai. Pastarosiose vietovėse, tikėtina, atrastos ir niekada iki šiol netyrinėtos geležies rūdos, išgaunamos iš balų, gamybos vietos. 
„Dujotiekio statyba ir archeologiniai tyrinėjimai kuria papildomą vertę – ne tik įrengiame galingą energijos arteriją, sujungiančią mus su Vakarų Europa, bet ir padėjome istoriškai ištyrinėti nemažą Lietuvos teritorijos dalį. Gauta nauja informacija apie iki šiol nežinotas akmens amžiaus žmonių gyvenvietes, jų kasdienę buitį ir ūkinę veiklą sukuria solidų pagrindą tolesniems archeologiniams tyrimams, prisidedantiems prie Lietuvos istorijos paveldo pažinimo“, – sako „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius. 
Dujų jungties statybų metu išsamūs archeologiniai tyrinėjimai vyko beveik 9 tūkstančių kvadratinių metrų plote, o archeologiniai žvalgymai atlikti visos dujotiekio trasos plote, apimančiame arti 200 hektarų žemės. 
 
GIPL dujotiekio trasoje darbus vykdė jungtinės archeologų pajėgos iš Lietuvos istorijos instituto, Klaipėdos universiteto, Vilniaus universiteto, įmonių „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ ir „Kultūros vertybių paieška“. 
 
Dirbdamos GIPL dujotiekio trasoje, archeologų komandos patikrino dujotiekio trasos reljefą, perėjo plotą su metalo ieškikliu, dronais nufotografavo pasirinktas vietoves, dalyvavo atidengiant viršutinį žemės sluoksnį ir išsamiai tyrinėjo pasirinktas vietoves dujotiekio apsaugos zonoje. 
 
 
Daugiau apie archeologinius tyrinėjimus tiesiant dujotiekį galima pamatyti čia
 
Per pusantrų metų nuo GIPL dujotiekio statybų pradžios suvirintos beveik visos 165 km ilgio dujotiekio dalys, 102 km dujotiekio užpildyti dujomis, šiuo metu atliekami likusios dujotiekio dalies hidrauliniai bandymai. Visa dujotiekio trasa buvo ištirta nuo sprogmenų, praėjusią vasarą atlikti sudėtingi kryptinio horizontalaus gręžimo darbai tiesiant dujotiekį po didžiausiomis Lietuvos upėmis – Nerimi ties Kernave ir Nemunu ties Alytumi. Šią vasarą jungties įrengimo darbai sukoncentruoti Lazdijų rajone, Šeštokų pakraštyje kylančioje Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotyje. 
 
GIPL dujotiekis sujungs Lietuvos, Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas su Europos Sąjunga. Dujotiekis leis gauti dujas iš įvairių šaltinių, efektyviau panaudoti Lietuvos dujų perdavimo sistemą bei Klaipėdos SGD terminalą, o ateityje ir užtikrinti biometano bei vandenilio srautus regione. GIPL jungtimi Baltijos šalių kryptimi bus galima transportuoti iki 27 TWh dujų per metus, Lenkijos kryptimi – iki 21 TWh per metus.
 
 

Suskleisti

Rinkos konsultacija dėl Jungties susitarimo tarp „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM S.A.“


Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriai „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM S.A.“ planuoja pasirašyti „Santakos” Jungties susitarimą. „Santakos“ taškas sujungs Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemas, įrengus naują tarptautinį dujotiekį. Kviečiame teikti komentarus dėl siūlomos sutarties.

Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriai „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM S.A.“ planuoja pasirašyti „Santakos” Jungties susitarimą. „Santakos“ taškas sujungs Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemas, įrengus naują tarptautinį dujotiekį. 
 
Pagal 2015 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2015/703, nustatantį sąveikos ir keitimosi duomenimis taisyklių tinklo kodeksą, abu operatoriai kviečia sistemos naudotojus teikti komentarus dėl siūlomos sutarties dalių:
 
1) kiekių paraiškų derinimo taisyklių,
2) dujų kiekių priskyrimo taisyklių,
3) komunikacijos ekstremalių įvykių atveju.
 
„Santakos“ sujungimo taške kiekio paraiškų derinimo procedūra bus taikoma valandiniams dujų kiekiams.
 
Visi rinkos dalyviai kviečiami pateikti savo pastabas ir klausimus el. paštu: consultation@ambergrid.lt ir instrukcja@gaz-system.pl. Konsultacija vyks nuo 2021 m. balandžio 27 d. iki 2021 m. birželio 30 d.
 
Po konsultacijos operatoriai įvertins gautus atsakymus bei komentarus, sudarydami minėtą Jungties susitarimą.
 
Daugiau informacijos apie konsultaciją pateikiama čia.

Suskleisti

Pažanga

2019 m. gruodžio 30 d. įsigaliojus rangos darbų sutarčiai, nedelsiant pradėtas statyti GIPL dujotiekis. Kviečiame susipažinti su statybos darbų pažanga.

2020 M.

SAUSIS

2020 m. sausio 2 d. paskelbta apie GIPL statybos darbų pradžią. Pradėta žymėti dujotiekių trasa, pradėta sprogmenų paieška dujotiekio statybos darbų zonoje, nustatytose vietose pradėti archeologiniai tyrinėjimai bei kiti statybos startui būtini darbai. Daugiau informacijos.

2020 m. sausio 13 d. į statybų aikštelę pradėti vežti plieniniai vamzdžiai iš Lenkijos. Daugiau informacijos
 

Per sausį:
 • sužymėta 80 km trasos
 • pristatyta 14 km vamzdžių
 • palei trasą išvežiota 5 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 1 km vamzdyno
 • užsienio gamintojams pateikti užsakymai pagaminti pagrindinius čiaupus, kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kameras ir kitas ilgai gaminamas dujotiekio statybai reikalingas medžiagas.
VASARIS
 
Per pirmąsias šešias GIPL dujotiekio statybos darbų savaites į gijas suvirinti pirmieji dujotiekio trasos kilometrai. Daugiau informacijos.
 
Žemės savininkams už GIPL dujotiekio trasą, eisiančią per jiems priklausančius žemės sklypus „Amber Grid“ išmokėjo apie 1,3 mln. eurų kompensacijų. Daugiau informacijos
 
GIPL statybos darbų konkurso, kurį laimėjo dujotiekių statybos įmonė „Alvora“, rezultatai nesikeičia. Teismas atmetė konkurso nelaimėjusios „MT Group“ bendrovės ieškinio dalį, kuria buvo prašoma „Amber Grid“ pirkimo komisijos sprendimą dėl konkurso nugalėtojo pripažinti neteisėtu. Daugiau informacijos
 

Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki vasario pabaigos:

 • nužymėta ~102 km trasos
 • pristatyta 44 km vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 28 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 18 km vamzdyno
 • iškirstas 9 km miško ruožas GIPL trasoje
 • peršviesta 6,3 km suvirinto vamzdyno siūlių.

KOVAS

Lietuvoje paskelbus karantiną dėl COVID-19 pandemijos plitimo grėsmės, GIPL dujotiekių jungties projektas įgyvendinamas be sutrikimų. Aktyviai dirbant su rangovais, užtikrintas stabilus darbas visose grandyse. Projektas vykdomas sparčiau nei numatyta plane - iki kovo pabaigos atlikta 12 proc. viso dujotiekio statybos darbų. 
 
Lygiagrečiai su GIPL dujų jungties statyba prasidėjo suplanuoti archeologiniai tyrinėjimai. Išlikęs istorinis paveldas bus žvalgomas visoje 165 km ilgio dujotiekio trasos teritorijoje. Daugiau informacijos.
 
 
Kovo 11-osios, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio proga virš dujų jungties su Vakarų Europa iškelta 300 m2 dydžio Lietuvos trispalvė. Daugiau informacijos.
 
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki kovo pabaigos:
 • į Lietuvą atvežta 68 km plieninių vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 54 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 44 km vamzdyno
 • iškirstas 19 km miško ruožas GIPL trasoje
 • peršviesta 22 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • nuo sprogmenų ištirta 5 km trasos
 • vykdomi archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai.

BALANDIS

Dėl COVID-19 viruso pandemijos Lietuvoje galiojantis karantinas ir veiklos apribojimai balandį neturėjo įtakos dujų jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL statyboms. Darbai vyksta kaip numatyta ir net sparčiau. Kaip ir planuota, jungtis bus pastatyta iki 2021 m. pabaigos, o šiemet numatyta atlikti du trečdalius statybos darbų. Daugiau informacijos.

Suvirintos ir patikrintos vamzdyno dalys pradėtos leisti į iškastas tranšėjas. 
 
Baigiamas pasirengimas sudėtingiausiems šių metų darbams – horizontaliam kryptiniam gręžimui (HDD) po Nerimi. Planuojama, kad birželio mėn. Darbus pradės Vokietijos partneriai. Ties Kernave iš vienos upės pusės ir ties Kazokiškėmis iš kitos pusės jau paruoštos darbų aikštelės, baigiamas suvirinti specialus vamzdis, kuris bus pertrauktas po Neries dugnu, 20 metrų gylyje.
 
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki balandžio pabaigos:
 • pristatyta 85 km vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 71 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 64 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir įleista 6 km vamzdyno
 • peršviesta 50 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • vykdyti archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
GEGUŽĖ
 
GIPL dujotiekių jungties projekto įgyvendinimo darbai vyksta sparčiau nei numatyta plane. Jau įgyvendinta 23 proc. viso GIPL projekto. Į Lietuvą iki gegužės pabaigos pristatyta daugiau kaip 100 km plieninių vamzdžių iš 165 km. 
 
„Amber Grid” prašymu Vyriausybė suteikė leidimą į Lietuvą atvykti horizontalaus kryptinio gręžimo (HDD) darbus atliekantiems užsienio specialistams. Vokietijos bendrovės „LMR Drilling“ atstovai sudėtingus dujotiekio klojimo po Neries upe darbus pradės birželį. 
 
Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorių iniciatyva nepriklausomi ekspertai pradėjo rengti studiją, kurioje bus įvertinta, kaip išplėsti GIPL jungties komercinio panaudojimo galimybes Europoje, o GIPL dujų jungtis sukurtų kuo didesnę ekonominę naudą Lietuvos, Lenkijos ir kitų Europos Sąjungos šalių vartotojams. Daugiau informacijos.
 
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki gegužės pabaigos:
 • pristatyta 103 km vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 87 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 78 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 17 km vamzdyno
 • užkasta 14 km tranšėjos 
 • peršviesta 66 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • vykdyti archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
BIRŽELIS
 
„Amber Grid“ pasirašė iki 65 mln. eurų vertės paskolos sutartį su Europos investicijų banku (EIB) dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos finansavimo. 18 metų trukmės paskolos sutartis sudaryta itin palankiomis sąlygomis. Daugiau informacijos
 
Tiesiant dujotiekį, sklandžiai atlikti sudėtingi horizontalaus kryptinio gręžimo (HDD) po Neries upe darbai. Darbus vykdantys Vokietijos rangovai perkelia įrangą į Alytaus raj., kur liepą vyks HDD darbai po Nemuno upe. Daugiau informacijos.
 
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki birželio pabaigos:
 • pristatyta 118 km vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 98 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 88 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 28 km vamzdyno
 • užkasta 21 km tranšėjos 
 • peršviesta 80 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • vykdyti archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi

LIEPA

Pradėti horizontalaus kryptinio gręžimo (HDD) darbai tiesiant dujotiekį po Nemuno upe. Atliktas pirmosios gijos pilotinis gręžimas. Po didžiausia šalies upe 20 metrų gylyje bus nutiesti du apie 700 metrų ilgio vamzdžiai. Lygiagrečiai, vienas šalia kito abu vamzdžiai klojami, užtikrinant saugų dujų tiekimą. Daugiau informacijos.

 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki liepos pabaigos:
 • pristatyta 125 km vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 105 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 99 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 52 km vamzdyno
 • užkasta 42 km tranšėjos 
 • peršviesta 90 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • vykdyti archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • Atliktas HDD pirmosios gijos pilotinis gręžimas tiesiant dujotiekį po Nemunu
RUGPJŪTIS
 
Užbaigtas vienas sudėtingiausių GIPL dujotiekio tiesimo darbų etapų – taikant aplinką tausojančią horizontalaus kryptinio gręžimo technologiją be vėlavimo nutiestos dvi 750 metrų ilgio dujų perdavimo sistemos gijos po Nemunu dujotiekio trasoje šalia Alytaus. Daugiau informacijos.  
 
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki rugpjūčio pabaigos: 
 • pristatyta 138 km vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 111 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 103 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 69 km vamzdyno
 • užkasta 61 km tranšėjos 
 • peršviesta 97 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • vykdyti archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nemunu
RUGSĖJIS
 
Dalyvaujant Energetikos ministrui Žygimantui Vaičiūnui, GIPL projekto įgyvendinimo pažanga pristatyta regiono valstybių ambasadų atstovams iš Lenkijos, Baltijos šalių, Suomijos ir JAV. Daugiau informacijos.  
 
Pradėti paruošiamieji darbai kitam reikšmingam GIPL projekto etapui – jau įrengtos GIPL vamzdyno dalies prijungimui prie Lietuvos dujų perdavimo sistemos. Daugiau informacijos. 
 
GIPL jungties pradžios taške, šalia Jauniūnų dujų kompresorių stoties Širvintų rajone, pertvarkomas esminis dujotiekio užpildymo dujomis elementas - čiaupų mazgo aikštelė, pradėtos montuoti kitos naujojo dujotiekio čiaupų aikštelės. Iš viso dujotiekyje bus įrengta apie 40 čiaupų mazgų. 
 
Lazdijų rajone, šalia Lietuvos-Lenkijos sienos pradėta dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statyba. 
 
Per devynis mėnesius įgyvendinta 45 proc. viso projekto statybos darbų. Iki 2020 m. pabaigos planuojama įgyvendinti 60 proc. GIPL statybos darbų. Iki šiol jau nutiesta 109 km GIPL dujotiekio nuo Jauniūnų, Širvintų raj. Iki Alytaus raj. Visas dujotiekio ilgis – 165 km.
 
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki rugsėjo pabaigos:
 • pristatyta 144 km vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 115 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 109 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 83 km vamzdyno
 • užkasta 79 km tranšėjos 
 • peršviesta 105 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • vykdyti archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • pradėti GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • pradėtos montuoti čiaupų mazgų aikštelės
 • pradėti dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai

SPALIS

Iki spalio pabaigos įgyvendinta 52 proc. GIPL statybos darbų.

Atlikta GIPL dujų jungties pirmosios dalies kokybės patikra: hidrauliniais bandymais nustatyta, jog vamzdynas išlaiko maksimalaus, projekte numatyto slėgio apkrovas. Darbinis GIPL dujotiekio slėgis sieks 54 barus. Daugiau informacijos.
 
Atlikus bandymus ir įrengus čiaupų aikštelę, GIPL dalis prijungta prie veikiančios Lietuvos dujų perdavimo sistemos. Daugiau informacijos.
 
 
Pirmieji 35 km dujotiekio, nuo Jauniūnų dujų kompresorių stoties Širvintų raj. Iki Elektrėnų, jau užpildyti dujomis, atliekami paleidimo-derinimo darbai. Iki šių metų pabaigos planuojama dujomis užpildyti iš viso 72 km GIPL dujotiekio atkarpą.
 
Į Lietuvą iš Lenkijos gamintojo atgabenti visi GIPL dujotiekiui reikalingi plieniniai vamzdžiai.
 
 
GIPL projekto partneriai „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM SA“ pradėjo rinkos tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti rinkos poreikį perdavimo paslaugoms naujiems GIPL dujų jungties pajėgumams. Daugiau informacijos.
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki spalio pabaigos:
 • pristatyta 168 km vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 119 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 111 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 94 km vamzdyno
 • užkasta 89 km tranšėjos 
 • peršviesta 109 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • tęsiami archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • atlikti esminiai GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • montuojamos čiaupų mazgų aikštelės
 • vykdomi dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai
 • atlikti 38,5 km vamzdyno hidrauliniai bandymai
 
LAPKRITIS
 
Iki lapkričio pabaigos įgyvendinta 57 proc. GIPL statybos darbų. GIPL dujų jungtis pradeda veikti kaip visavertė dujų sistemos grandis. 
 
Prie veikiančio Lietuvos dujų perdavimo tinklo prijungta 35 km ilgio naujosios jungties dalis užpildyta dujomis. Daugiau informacijos.
 
Įrengus daugiau kaip pusę GIPL dujotiekio Lietuvoje, rinkos dalyviai iš Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos aktyviai diskutuoja dėl galimybių pasinaudoti jungtimi nuo 2022 metų, kai bus atidaryti GIPL pajėgumai. 
 
Startavo GIPL ekonominių naudų komunikacijos kampanija. Jos metu visuomenės atstovai diskutuoja apie naujosios dujų jungties vertes ir atsiveriančias galimybes auginti Europos dujų rinką. Daugiau informacijos.
 
 
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki lapkričio pabaigos:
 • pristatytas visas GIPL dujotiekiui reikalingų vamzdžių kiekis - 168 km
 • palei trasą išvežiota 129 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 117 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 97 km vamzdyno
 • užkasta 96 km tranšėjos 
 • peršviesta 114 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • tęsiami archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • atlikti esminiai GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • montuojamos čiaupų mazgų aikštelės
 • vykdomi dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai
 • atlikti 71,5 km vamzdyno hidrauliniai bandymai
 
GRUODIS
 
Nuo GIPL dujų jungties statybų pradžios, per 12 mėnesių įgyvendinta 60 proc. projekto, atlikti technologiškai sudėtingi statybų darbai tiesiant dujotiekį po upėmis ir prijungiant dujotiekį prie perdavimo sistemos. Į Lietuvą atgabenti visi dujotiekiui reikalingi vamzdžiai.
 
Gruodžio pabaigoje, patikrinus įrengtos dujotiekio dalies kokybę ir atsparumą, dujomis užpildyta 72 km ilgio naujojo vamzdyno atkarpa. Visas dujotiekio ilgis – 165 km. Daugiau informacijos
 
Svarbiausi GIPL darbai, numatomi 2021 metams: užbaigti tiesti dujotiekį iki Lietuvos-Lenkijos sienos ir įrengti dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotį.
 
Per 2021 m. bus pasiruošta Lietuvos ir Baltijos šalių susijungimui su Europos dujų sistema. Prieš paleidžiant GIPL jungtį, bus pasirašyta sutartis su projekto partneriu, Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi Gaz-System dėl jungties darbo režimų sąlygų, pajėgumų skirstymo, srautų valdymo principų. Taip pat bus pasirašytos sutartys su naujais klientais iš Lenkijos ir kitų Europos šalių.
 
Toliau tęsiamos konsultacijos su rinkos dalyviais dėl pasinaudojimo dujotiekiu sąlygų. GIPL dujotiekio pajėgumus rinkai planuojama pasiūlyti jau 2022 m. pradžioje.
 
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki gruodžio pabaigos:
 • pristatyta 168 km vamzdžių. Tai – visas GIPL dujotiekiui reikalingų vamzdžių kiekis
 • palei trasą išvežiota 146 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 124 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 100 km vamzdyno
 • užkasta 99 km tranšėjos 
 • peršviesta 116 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • tęsiami archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • atlikti esminiai GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • montuojamos čiaupų mazgų aikštelės
 • vykdomi dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai
 • atlikti 72 km vamzdyno hidrauliniai bandymai
 • dujomis užpildyta 72 km dujotiekio
Per 2020 metus įgyvendinta 61 proc. GIPL dujotiekio statybos darbų.
 
2021 M. 
 
SAUSIS
 
Lietuvos ir Lenkijos pasienyje paklota iš anksto suvirinta GIPL dujotiekio atkarpa. Ji vėliau bus jungiama su abejose šalyse nutiestomis naujojo dujotiekio dalimis. Suderinti rangovų darbai atlikti žiemos laiku, laikantis aplinkosauginių reikalavimų saugoti nuo pašalinių trikdžių pavasarį perinčių paukščių populiaciją. Daugiau informacijos
 
Aktyviai vykdoma šalia Lietuvos – Lenkijos sienos veiksiančios Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statyba. Vasarį prasidės stoties pastato pamatų ir technologinės įrangos montavimo darbai. 
 
 
Nuo darbų pradžios 2020 m. sausio mėn. iki 2021 m. sausio pabaigos:
 • įgyvendinta 66 proc. GIPL statybos darbų
 • pristatyti visi GIPL dujotiekiui nutiesti reikalingi vamzdžiai 
 • palei trasą išvežiota 153 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 130 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 106 km vamzdyno
 • užkasta 105 km tranšėjos 
 • peršviesta 125 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • tęsiami archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • atlikti esminiai GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • montuojamos čiaupų mazgų aikštelės
 • vykdomi dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai
 • atlikti 102 km vamzdyno hidrauliniai bandymai
 • dujomis užpildyta 72 km dujotiekio

VASARIS

Vasario mėn. du trečdaliai arba 102 km GIPL dujotiekio buvo išbandyti maksimalia apkrova. Atlikus hidraulinius bandymus, patvirtinta, kad vamzdynas išlaiko maksimalaus numatyto slėgio apkrovas. GIPL dujotiekio slėgis šioje atkarpoje sieks 54 barus. Įrengtos dujų jungties kokybė išbandyta vamzdyne nuo Širvintų iki Alytaus. Daugiau informacijos

Pateikti dokumentai informacinėje sistemoje Infostatyba dėl GIPL dujotiekio pirmojo etapo statybos užbaigimo akto gavimo, kurį numatoma gauti iki 2021 m. kovo 31 d. 
 
 
Nuo darbų pradžios iki 2021 m. vasario pabaigos:
 • įgyvendinta 71 proc. GIPL statybos darbų
 • pristatyti visi GIPL dujotiekiui nutiesti reikalingi vamzdžiai 
 • palei trasą išvežiota 155 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 142 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 108 km vamzdyno
 • užkasta 107 km tranšėjos 
 • peršviesta 135 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • tęsiami archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • atlikti esminiai GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • montuojamos čiaupų mazgų aikštelės
 • vykdomi dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai
 • atlikti 102 km vamzdyno hidrauliniai bandymai
 • 102 km dujotiekio užpildyti dujomis paleidimo-derinimo darbams 
KOVAS
 
Užbaigta ¾ GIPL dujotiekio statybos darbų. 
 
„Amber Grid“ gavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos patvirtinimą, kad pirmasis GIPL statybos etapas atliktas tinkamai, dujotiekio kokybė atitinka teisės aktų reikalavimus. Vertinta pirmojo statybos etapo atkarpa nuo dujotiekio pradžios taško Širvintų rajone, šalia Jauniūnų dujų kompresorių stoties iki 73 dujotiekio kilometro Prienų rajone. Daugiau informacijos.
 
Parengti ir pateikti dokumentai informacinėje sistemoje Infostatyba dėl GIPL dujotiekio antrojo etapo statybos užbaigimo akto. Dokumentą numatoma gauti iki 2021 m. balandžio 30 d. Antrojo etapo ilgis – 30 km dujotiekio, pakloto Prienų, Birštono ir Alytaus rajonuose.
 
Tiesiant dujų jungtį, jau suvirinta 151 iš 165 kilometrų dujotiekio nuo Širvintų iki Lazdijų rajono. 
 
Baigta įrengti GIPL dujotiekio pradžios taško aikštelė šalia Jauniūnų dujų kompresorių stoties, Širvintų rajone. Čia įrengta kontrolinio įtaiso paleidimo kamera (700 mm diametro) ir kontrolinio įtaiso priėmimo kamera (1200 mm diametro), sumontuotas dujų slėgio/srauto ribojimo mazgas, sumontuoti 6 čiaupų mazgai, sujungti aikštelėje susikertantys dujotiekiai, GIPL dujotiekis prijungtas prie nuotolinio valdymo SCADA sistemos, įrengta katodinė stotis ir kontrolinio matavimo kolonėlės. 
 
 
Nuo darbų pradžios iki 2021 m. kovo pabaigos:
 • įgyvendinta 75 proc. GIPL statybos darbų
 • pristatyti visi GIPL dujotiekiui reikalingi vamzdžiai 
 • palei trasą išvežiota 159 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 151 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 122 km vamzdyno
 • užkasta 115 km tranšėjos 
 • peršviesta 149 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • tęsiami archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • atlikti esminiai GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • montuojamos čiaupų mazgų aikštelės
 • vykdomi Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai
 • atlikti 102 km vamzdyno hidrauliniai bandymai
 • 102 km dujotiekio užpildyti dujomis 
 • gautas pirmojo GIPL statybos etapo (73 km) užbaigimo aktas
BALANDIS
 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija patvirtino, kad antrasis GIPL statybos etapas atliktas tinkamai. Ekspertai įvertino 30 km dujotiekio, pakloto Prienų, Birštono ir Alytaus rajonuose atkarpą. Jau patvirtinti 103 kilometrai iš 165 km visos GIPL jungties Lietuvoje. 
 
Trečiojo etapo, kurio ilgis – 26 km, statybos užbaigimo aktą planuojama gauti vėliausiai š.m. spalio mėn. Iš viso GIPL statyba susideda iš 4 etapų. 
 
Energetikos ministras Dainius Kreivys lankėsi GIPL statybų aikštelėje, esančioje Lazdijų rajone,  kur įsibėgėjo paskutiniojo sudėtingo GIPL statybų etapo – Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai. Statomo objekto vertė siekia 6 mln. eurų. Daugiau informacijos.
 
Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriams „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM S.A.“ planuojant pasirašyti „Santakos” Jungties susitarimą, paskelbta rinkos dalyvių konsultacija dėl kai kurių sutarties punktų. „Santakos“ taškas sujungs Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemas, įrengus GIPL dujotiekį. Daugiau informacijos.
 
 
Nuo darbų pradžios iki 2021 m. balandžio pabaigos:
 • įgyvendinta 81 proc. GIPL statybos darbų
 • pristatyti visi GIPL dujotiekiui reikalingi vamzdžiai 
 • palei trasą išvežiota 163 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 158 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 136 km vamzdyno
 • užkasta 130 km tranšėjos 
 • peršviesta 157 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • vykdomi archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • atlikti esminiai GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • montuojamos čiaupų mazgų aikštelės
 • vykdomi Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai
 • atlikti 102 km vamzdyno hidrauliniai bandymai
 • 102 km dujotiekio užpildyti dujomis 
 • gautas pirmojo GIPL statybos etapo (73 km) užbaigimo aktas
 • gautas antrojo GIPL statybos etapo (30 km) užbaigimo aktas

GEGUŽĖ

Iki birželio atlikus 85 proc. GIPL statybos darbų, į pabaigą artėja suvirinto dujotiekio guldymas į tranšėją. Į likusias dujotiekio trasos vietas Lazdijų rajone atvežti paskutiniai jungčiai Lietuvoje reikalingi vamzdžiai.   
 
Gegužės pabaigoje vykusiame GIPL valdymo komiteto posėdyje projekto partneriai „Amber Grid” ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM aptarė GIPL projekto įgyvendinimo eigą bei klausimus, susijusius su jungties bandymo bei eksploatacijos pradžios etapais. GAZ-SYSTEM indikavo teigiamą projekto pažangą ir informavo, kad Lenkijos dalyje atlikta apie 70 proc. GIPL statybos darbų. Kaip ir buvo informuota anksčiau, darbai Lenkijos pusėje numatomi užbaigti 2022 metų vasario – gegužės mėnesiais.
 
Nustatant dujų perdavimo paslaugų kainas 2022 metams, „Amber Grid“ įtraukė ir numatomą pradėti veikti GIPL jungtį. Santakos dujų įleidimo ir išleidimo taškai Lietuvos-Lenkijos pasienyje atsiras įrengus GIPL dujotiekį ir pradėjus dujų prekybą bei transportavimą naująja dujotiekių arterija. Santakos tarpvalstybiniame sujungimo taške, kaip ir daugelyje kitų Europos valstybių, bus pradėtas taikyti valandos pajėgumų produktas ir kaina. Santakos įleidimo ir išleidimo taške tarp Lietuvos ir Lenkijos siūloma taikyti tokią pačią kainą, kaip ir Kiemėnų taške tarp Lietuvos ir Latvijos. 
 
 
Nuo darbų pradžios iki 2021 m. gegužės pabaigos:
 • pristatyti visi GIPL dujotiekiui reikalingi vamzdžiai 
 • palei trasą išvežiota 164 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 159 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 146 km vamzdyno
 • užkasta 145 km tranšėjos 
 • peršviesta 157 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • vykdomi archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • atlikti esminiai GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • montuojamos čiaupų mazgų aikštelės
 • vykdomi Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai
 • atlikti 102 km vamzdyno hidrauliniai bandymai
 • 102 km dujotiekio užpildyti dujomis 
 • gautas pirmojo GIPL statybos etapo (73 km) užbaigimo aktas
 • gautas antrojo GIPL statybos etapo (30 km) užbaigimo aktas

BIRŽELIS

Birželį įvyko GIPL dujotiekį statančių Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorių ir rangovų organizacijų atstovų susitikimas. Jo metu buvo aptarta jungties statybų pažanga abejose valstybėse. Abi projektą įgyvendinančios pusės ruošiasi Lietuvos ir Lenkijos teritorijose atskirai tiesiamų dujotiekių atkarpų sujungimui, įvyksiančiam šį rudenį.

Lietuvos-Lenkijos pasienyje tęsiami Santakos dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stoties statybos darbai. Šiuo metu įrengiamas stoties pastatas, privažiavimo keliai. Stoties teritorijoje montuojami dujų valymo filtrai, ruošiamasi ultragarsinių skaitiklių aukšto slėgio kalibravimo darbams. 
 
 
Nuo darbų pradžios iki 2021 m. birželio pabaigos:
 • suvirinta 162 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 157 km vamzdyno
 • užkasta 154 km tranšėjos 
 • peršviesta 162 km suvirinto vamzdyno siūlių
Viso dujotiekio ilgis Lietuvoje - 165 km.

Projekto vykdytojai

Projektą vykdo Lietuvos ir Lenkijos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai „Amber Grid“ bei GAZ-SYSTEM. Europos Komisija GIPL projektą pripažino didelės svarbos dujų tiekimo saugumą užtikrinančiu infrastruktūros projektu, reikšmingai prisidedančiu prie ES energetinio saugumo užtikrinimo.
 
Apie „Amber Grid“
„Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius. Bendrovė atsakinga už patikimą ir saugų dujų perdavimą (jų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, o taip pat už perdavimo sistemos eksploatavimą, priežiūrą bei plėtrą.
 
Apie GAZ-SYSTEM
Lenkijos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM yra atsakingas už gamtinių dujų perdavimą ir perdavimo tinklo valdymą Lenkijoje. Jis taip pat yra bendrovės „Polskie LNG“ savininkas, SGD terminalo operatorius.

 

Projekto techniniai parametrai

Dujotiekio ilgis

Bendras dujotiekio ilgis Lietuvos ir Lenkijos teritorijose

508 km

Dujotiekio ilgis Lenkijoje

343 km

Dujotiekio ilgis Lietuvoje

165 km

Jungties pajėgumai

PL->LT  27 TWh/metus

(2,4 mlrd. kub. m/metus)

LT->PL  21 TWh/metus

(1,9 mlrd. kub. m/metus)

 

PL->LT  74 GWh/parą

(6,6 mln. kub. m/parą)

LT->PL  58 GWh/parą

(5,2 mln. kub. m/parą)

 

Projektinis slėgis

Lenkijos terirorijoje

8,4 MPa

Lietuvos teritorijoje

5,4 MPa

 

Projekto grafikas

Dujotiekis nutiestas ir veikia

Pradėti Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai

Du trečdaliai arba 102 km GIPL dujotiekio išbandyti maksimalia apkrova

Įgyvendinta 61 proc. GIPL statybų projekto

Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius