Apie mus

10 2018.04
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

2018 m. balandžio 9 d. AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba  n u s p r e n d ė  papildyti 2018 m. balandžio 24 d. AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir patvirtinti siūlomo sprendimo projektą:

03 2018.04
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 24 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

23 2018.03
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

2018 m. kovo 23 d. AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba nusprendė:

14 2018.02
AB „Amber Grid“ 2017 m. neaudituoti veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ skelbia 2017 metų neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

18 2018.01
Dėl dešimties metų (2017-2026 m.) gamtinių dujų perdavimo tinklo plėtros plano

2018 m. sausio 18 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pritarė gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2017-2026 m.) tinklo plėtros planui, pagal kurį planuojama investicijų suma – 192,8 mln. Eur.

Į viršų