Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Neaudituoti konsoliduoti AB ,,Amber Grid" grupės finansiniai rodikliai 2019 - 2021 m. 1-9 mėn.

Finansinis rodiklis

2021

1-9 mėn.

     

2020

1-9 mėn.

    

2019

1-9 mėn.

    

2021 vs 2020 

 

Pajamos (tūkst. Eur) 44.490 38.192 38.650 16,5%
Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur) 30.877 27.009 29.055 14,3%
EBITDA (tūkst. Eur) 22.663 19.456 17.223 16,5%
Pelnas prieš apmokestinimą (tūkst. Eur) 13.343 10.874 9.318 22,7%
Grynasis pelnas (tūkst. Eur) 14.950 13.481 7.759 10,9%
Visas turtas (tūkst. Eur) 307.110 261.737 219.739 17,3%
Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur) 169.779 151.314 133.781 12,2%
Apyvartinis kapitalas (tūkst. Eur) 37.385 11.845 7.142 215,6%
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (tūkst. Eur) 22.056 18.761 20.698 17,6%
Investicijos (tūkst. Eur) 37.348 70.281 14.067 -46,9%
Finansinė skola (tūkst. Eur) 126.813 101.732 77.963 24,7%
EBITDA marža  50,9% 50,9% 44,6% 0,0
Pelno prieš apmokestinimą marža  30,0% 28,5% 24,1% 1,5
Grynojo pelno marža  33,6% 35,3% 20,1% -1,7
Bendrojo likvidumo koeficientas kartais 1,16 1,02 0,45 12,8%
Nuosavo kapitalo lygis 53,4% 56,0% 60,1% -2,6
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur 0,08 0,08 0,04 10,9%
 
 
Pateikiami neaudituoti konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą, iš biržos dalyvių gautas garantijas ir susijusius įsipareigojimus.
 
Rodiklių skaičiavimo formulės:
  • EBITDA = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos  + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos  + turto nurašymai
  • Visas turtas = Ilgalaikis nematerialus turtas + Ilgalaikis materialus turtas + Trumpalaikis turtas - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai
  • Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas - Pinigai ir pinigų ekvivalentai - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai - Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai eliminavus finansinius įsipareigojimus finansų institucijoms, naudojimosi teise valdomą turtą, mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Finansinė skola = Ilgalaikės finansinės skolos + Trumpalaikės finansinės skolos + Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
  • Bendrojo likvidumo koeficientas kartais = Trumpalaikis turtas eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai eliminavus mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Nuosavo kapitalo lygis = Nuosavas kapitalas / Turto eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus
Metinius pranešimus galite rasti čia.
 
„Amber Grid" finansinę informaciją, parengtą nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar" rasite čia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų