Apie mus

Finansinis rodiklis 2019 m.       2018 m.      2017 m.    

2019 m. vs 2018 m.      

Pajamos (tūkst. Eur) 54 756 54 562 64 322 0%
Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur) 40 544 80 265 76 038 -49%
EBITDA (tūkst. Eur) 24 343 24 636 38 252 -1%
Pelnas prieš apmokestinimą (tūkst. Eur) 13 871 -26 027 -12 055 153%
Grynasis pelnas (tūkst. Eur) 11 838 -21 608 -9 861 155%
Visas turtas (tūkst. Eur) 235 031 226 552 264 245 4%
Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur) 137 854 131 242 172 021 5%
Apyvartinis kapitalas (tūkst. Eur) 2 579 4 885 1 239 -47%
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (tūkst. Eur) 27 216 23 359 34 835 17%
Investicijos (tūkst. Eur) 18 279 16 034 12 386 14%
Finansinė skola (tūkst. Eur) 71 809 80 124 77 222 -10%
EBITDA marža  44,5 45,2 59,5 -2%
Pelno prieš apmokestinimą marža  25,3 -47,7 -18,7 153%
Grynojo pelno marža  21,6 -39,6 -15,3 155%
Bendrojo likvidumo koeficientas kartais 0,64 0,55 0,68 17%
Nuosavo kapitalo lygis 0,57 0,57 0,65 1%
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur 0,07 -0,12 -0,06 155%
 
Už 2018 - 2019 m. pateikiami konsoliduoti neaudituoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą ar įsipareigojimus. Už 2017 m. pateikti „Amber Grid" duomenys.
 
Rodiklių skaičiavimo formulės:
  • EBITDA = Veiklos pelnas (nuostoliai) + Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + Vertės sumažėjimo sąnaudos + Turto nurašymai
  • Visas turtas = Ilgalaikis nematerialus turtas + Ilgalaikis materialus turtas + Trumpalaikis turtas - Gautinos SGDT lėšos
  • Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas - Pinigai ir pinigų ekvivalentai - Gautinos SGDT lėšos - Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai eliminavus finansinius įsipareigojimus finansų institucijoms, naudojimosi teise valdomą turtą ir mokėtinas SGDT lėšas.
  • Finansinė skola = Ilgalaikės finansinės skolos + Trumpalaikės finansinės skolos + Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
  • Bendrojo likvidumo koeficientas kartais = Trumpalaikis turtas eliminavus gautinas SGDT lėšas / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai eliminavus mokėtinas SGDT lėšas
  • Nuosavo kapitalo lygis = Nuosavas kapitalas / Turtas eliminavus gautinas SGDT lėšas
Metinius pranešimus galite rasti čia.
 
„Amber Grid" finansinę informaciją, parengtą nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar" rasite čia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų