Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

SUTIKIMO ATLIKTI DARBUS VEIKIANČIUOSE PERDAVIMO SISTEMOS OBJEKTUOSE (ĮRENGINIUOSE) IR (AR) JŲ APSAUGOS ZONOJE IŠDAVIMO TVARKA

 • Sutikimas atlikti darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos (toliau – Perdavimo sistema) objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje išduodamas remiantis Prašymu, statinio statybos, rekonstravimo ar remonto techniniais ir darbo projektais, statybos darbų technologijos (vykdymo) projektais, pasirašyta rangos ar paslaugos teikimo sutartimi bei galiojančių Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimais.
 • Prieš pradedant dirbti numatytus darbus, teikti paslaugas ar vykdyti kitą veiklą, juos atlikti planuojantis juridinis ar fizinis asmuo (toliau – Asmenys) privalo pateikti AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) „Prašymą dėl sutikimo atlikti darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje“ (toliau – Prašymas) ir gauti iš Bendrovės „Sutikimą dėl darbų atlikimo veikiančiame perdavimo sistemos objekte (įrenginyje) ir (ar) jų apsaugos zonoje“ (toliau – Sutikimas).
 • Užsienio valstybių Asmenys Prašymą gali pateikti lietuvių, anglų ar rusų kalba. Sutikimas išduodamas lietuvių kalba.
 • Perdavimo sistemos objektus (įrenginius) projektuojančios įmonės darbuotojai gali patekti į veikiančius perdavimo sistemos objektus (įrenginius) ir jų teritoriją ar į apsaugos zoną tik lydint Bendrovės darbuotojams. Sutikimas projektavimo įmonių darbuotojams neišduodamas.
 • Iki darbų atlikimo pradžios, veikiančiame perdavimo sistemos objekte (įrenginyje) ir (ar) jo apsaugos zonoje, už juos atsakingas asmuo turi paruošti ir suderinti su Bendrove priemones veikiančio vamzdyno bei įrenginių apsaugai nuo pažeidimų.
 • Esant poreikiui, Asmenys prašantys gauti Sutikimą turi pateikti papildomus, Apraše nenurodytus dokumentus.
 • Asmenų paskirti atsakingi darbuotojai, atliekantys darbus pagal Sutikimą, darbų atlikimo metu privalo turėti išduotą Sutikimą ir kitus dokumentus (ar jų kopijas), leidžiančius atlikti Sutikime nurodytus darbus.

SUTIKIMO ATLIKTI DARBUS IŠDAVIMO SĄLYGOS

 • Sutikimo prašantis Asmuo dokumentus pristato arba atsiunčia paštu (elektroniniu paštu) Bendrovei, kur dokumentai užregistruojami.
 • Apie galimybę atsiimti išduotą Sutikimą Asmenį informuoja Sutikimą parengęs padalinys.
 • Asmuo, negavęs iš Bendrovės Sutikimo, neturi teisės atlikti darbų, Bendrovės veikiančiuose perdavimo sistemos objektuose ir (ar) jo apsaugos zonoje.
 • Pasibaigus Sutikime nurodytam darbų vykdymo terminui, atlikti darbus draudžiama.
 • Užbaigus Sutikime nurodytus darbus, būtina informuoti Sutikimą išdavusį Bendrovės darbuotoją apie Sutikime nurodytų darbų įvykdymą. Jei atliekant darbus būtų sugadintas trečios šalies turtas, atsakingas už darbų atlikimą privalo pateikti trečios šalies pasirašytą pažymą, kad neturi pretenzijų.

SUPAŽINDINIMO SU GALIMAIS PAVOJAIS IR RIZIKOS VEIKSNIAIS IR SAUGOS REIKALAVIMAIS ATLIEKANT ŽEMĖS KASIMO DARBUS TVARKA

 • Atsiimdamas Sutikimą, atliekančio darbus ar teikiančio paslaugas Asmens vadovo ar jo įgalioto asmens paskirtas atsakingas už darbų atlikimą darbuotojas, taip pat perdavimo sistemos objekto (įrenginio) apsaugos zonoje vykdantis kitą veiklą Asmuo ar jo įgaliotas atstovas, Sutikimą išduodančio Bendrovės darbuotojo supažindinamas (Sutikime pasirašytinai) su Galimais pavojaus ir rizikos veiksniais ir (ar) Saugos reikalavimais atliekant žemės kasimo darbus atliekant darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje.
 • Kitus įmonės darbuotojus instruktuoja paskirti darbų vadovai pagal tose įmonėse nustatytą darbuotojų instruktavimo tvarką ir prieš darbų pradžią pasirašytinai supažindina su Galimais pavojaus ir rizikos veiksniais, bendraisiais saugos reikalavimais atliekant darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje.

SUTIKIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR (AR) SUTIKIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 • Nustačius, kad rangovas (subrangovas) nesilaiko teisės aktų reikalavimų ir (arba) Sutikime išdėstytų sąlygų, rangovas (subrangovas) įspėjamas dėl teisės aktų reikalavimų ir (arba) Sutikime išdėstytų sąlygų nesilaikymo raštu. Įspėjimas rangovui (subrangovui) siunčiamas Sutikime nurodytu elektroniniu paštu. Rangovas (subrangovas) privalo ištaisyti įspėjime nurodytus pažeidimus nedelsiant, bet ne ilgiau nei per įspėjime nurodytą terminą ir informuoti apie tai Bendrovę.
 • Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, galimas sukelti pasekmes ir kt., Sutikimas gali būti sustabdytas arba panaikintas iki rangovas (subrangovas) pašalins nustatytus pažeidimus ir apie jų pašalinimą informuos atsakingus Bendrovės darbuotojus.
 • Sutikimo galiojimo sustabdymas ar panaikinimas įsigalioja nuo rašto dėl darbų sustabdymo ar panaikinimo (toliau – raštas) išsiuntimo iš AB „Amber Grid“ dienos. Raštas siunčiamas Sutikime nurodytu elektroniniu paštu.
 • Sutikimo galiojimas sustabdomas rašte dėl sutikimo galiojimo sustabdymo nurodytam terminui. Pasibaigus rašte dėl Sutikimo galiojimo sustabdymo nustatytam sustabdymo terminui Sutikimo galiojimas atsinaujina ir tęsiasi iki Sutikime nurodytos datos tik tuo atveju, jeigu rangovas (subrangovas) per tą laiką pašalino nustatytus pažeidimus ir pateikė Bendrovei tai patvirtinančius įrodymus. Sutikimo galiojimo sustabdymas gali būti panaikintas anksčiau nei pasibaigia rašte nurodytas sustabdymo terminas, jeigu rangovas (subrangovas) pašalina nustatytus pažeidimus ir apie tai informuoja Bendrovę. Šiuo atveju Bendrovė dėl Sutikimo galiojimo sustabdymo panaikinamo informuoja rangovą (subrangovą) elektroniniu paštu, nurodytu Sutikime.
 • Naujas Sutikimas tiems patiems darbams atlikti išduodamas naujai pateikus reikalingus dokumentus Sutikimui gauti, taip pat, kai rangovas (subrangovas) įrodo, kad pažeidimai, dėl kurių buvo panaikintas Sutikimo galiojimas, yra pašalinti.

SUTIKIMO PRATĘSIMAS IR PAPILDYMAS

Sutikimo galiojimo terminas gali būti pratęsiamas, papildomas naujais darbuotojais ir subrangovų sąrašas papildomas pateikiant Bendrovei prašymą dėl išduoto sutikimo dėl darbų atlikimo veikiančiame gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte (įrenginyje) bei jo apsaugos zonoje papildymo/galiojimo termino pratęsimo (toliau – prašymas dėl sutikimo papildymo ar galiojimo pratęsimo).

Prašymą dėl sutikimo papildymo ar galiojimo pratęsimo rangovas (subrangovas) ar kitas asmuo pateikia AB „Amber Grid“ paštu, el. paštu. Gautas prašymas dėl sutikimo papildymo ar galiojimo pratęsimo registruojamas dokumentų valdymo sistemoje.

Į viršų