Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Paslaugos

Prašymas sudaryti sutartį Sutarčių rūšys Atsisakymas sudaryti sutartį Atsiskaitymai už paslaugas

PRAŠYMAS SUDARYTI SUTARTĮ

Potencialus perdavimo sistemos naudotojas, siekdamas įgyti teisę naudotis AB „Amber Grid“ valdoma perdavimo sistema ir naudotis dujų perdavimo paslaugomis, privalo sudaryti gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartį su AB „Amber Grid“. Draudžiama perduoti dujas be sutarties arba nesilaikant sutarties sąlygų reikalavimų.

Norėdamas sudaryti gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartį, potencialus sistemos naudotojas turi iš anksto, ne vėliau nei 2 mėn. prieš pirmą kartą užsakant pajėgumus, pateikti prašymą sudaryti perdavimo paslaugų sutartį . Po prašymo pateikimo pasikeitus prašymo teikėjo duomenims ar dokumentams, prašymo teikėjas per kiek įmanoma trumpesnį laikotarpį, bet ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas, apie tai turi informuoti AB „Amber Grid“.

AB „Amber Grid“ įvertina prašyme nurodytus duomenis ir dokumentus (jų pakankamumą, pagrįstumą, tikslumą), apsvarsto prašymą ir per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos:

 • pasiūlo sudaryti perdavimo paslaugų sutartį;
 • arba paprašo patikslinti/papildyti prašyme nurodytą informaciją ar pateiktus dokumentus, pateikiant paaiškinimus ir tokio prašymo pagrindimą;
 • identifikavus rizikas, pareikalauja pateikti naujausias potencialaus perdavimo sistemos naudotojo finansines ataskaitas;
 • arba paprašo pateikti įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones, jei sistemos naudotojas neturi ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta kredito reitingo, kuris yra lygus arba didesnis nei Baa1 pagal „Moody‘s“ agentūrą arba BBB+ pagal „Standard&Poor‘s“ agentūrą arba BBB+ pagal „Fitch Ratings“ agentūrą ir yra kitų aplinkybių (nemokumo kitiems tiekėjams požymių, kitų finansinę riziką sąlygojančių aplinkybių), leidžiančių pagrįstai manyti, kad sistemos naudotojas gali nevykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį ir/ar Taisykles;
 • arba atsisako patenkinti prašymą sudaryti perdavimo sutartį.
   

SUTARČIŲ RŪŠYS

Su sistemos naudotojais sudaroma Gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis (standartinė perdavimo paslaugų sutartis.pdf) galioja neterminuotą laikotarpį. Sudarius sutartį, sistemos naudotojas įgyja teisę užsakyti pajėgumus, transportuoti dujas perdavimo sistema ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi perdavimo sistemos operatoriaus teikiamomis paslaugomis.  

Perdavimo sistemos operatorius su gamtinių dujų tiekimo įmonėmis, kurios parduoda gamtines dujas gamtinių dujų perdavimo sistemos virtualiame prekybos taške pagal dvišales pirkimo - pardavimo sutartis ir (ar) gamtinių dujų biržoje, sudaro standartinę gamtinių dujų balansavimo sutartį.pdf, kurioje nustatomos perdavimo sistemos balansavimo sąlygos.

Sistemos naudotojo teisės ir pareigos nustatytos sutartyse, naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėse bei AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėse. Skundus, susijusius su gamtinių dujų perdavimo paslaugomis, perdavimo sistemos operatorius nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka. Atsakymai į skundus ir prašymus pateikiami  per 30 kalendorinių dienų. 

PERDAVIMO PASLAUGOS IR PAJĖGUMŲ PRODUKTAI

Visuose sistemos įleidimo ir išleidimo taškuose AB „Amber Grid“ siūlo ilgalaikes, trumpalaikes bei pertraukiamąsias paslaugas. Tai yra ilgalaikius, nuo 1 metų trukmės imtinai, ir trumpalaikius, iki 1 metų trukmės, nuolatinius bei pertraukiamuosius pajėgumus. Perdavimo sistemos operatorius pertraukiamuosius pajėgumus sistemos naudotojui siūlo tik tuo atveju, kai neužtenka nuolatinių pajėgumų.

Visuose įleidimo ir išleidimo taškuose AB „Amber Grid“ siūlo šiuos standartinius pajėgumų produktus:

 • metų;
 • ketvirčio;
 • mėnesio;
 • paros;
 • einamosios paros.
   

ATSISAKYMAS SUDARYTI SUTARTĮ

Sistemos operatorius turi teisę atsisakyti sudaryti sutartį, jeigu:

 • praleistas nustatytas prašymų pateikimo galutinis terminas;
 • prašyme pateikta ne visa reikalinga informacija arba paaiškėja, kad ji yra klaidinga;
 • nėra techninių galimybių suteikti perdavimo paslaugą ;
 • asmuo, pateikęs prašymą, nėra sumokėjęs už anksčiau suteiktas perdavimo paslaugas, jei jos jam buvo teikiamos;
 • prie perdavimo sistemos prijungta vartotojo dujų sistema neatitinka teisės aktuose nustatytų techninių reikalavimų
 • sistemos operatoriui pareikalavus, sistemos naudotojas nepateikia visų būsimų prievolių pagal perdavimo paslaugų sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba nesuteikia kitų nurodytų atsiskaitymo garantijų;
 • perdavimo paslaugų sutarties negalima sudaryti dėl nuo sistemos operatoriaus nepriklausančių aplinkybių;
 • kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
   

ATSISKAITYMAI UŽ PASLAUGAS

Už per ataskaitinį laikotarpį perduotą dujų kiekį bei už perdavimo pajėgumus sistemos naudotojai atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Atsiskaityti privaloma iki naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų sistema taisyklėse bei AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėse nurodytos dienos.

Neatsiskaičius sutartyse nustatytais terminais, skaičiuojami delspinigiai. Delspinigiai už vėlavimą laiku atsiskaityti apskaičiuojami kartą per mėnesį.

PSO turi teisę pareikalauti pateikti tinkamas visų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones esant šioms aplinkybėms:

 • PSO identifikuoja pasikeitusią (padidėjusią) riziką dėl sistemos naudotojo disbalanso; ir/arba
 • PSO identifikuoja pasikeitusią (padidėjusią) riziką dėl sistemos naudotojo mokumo; ir/arba
 • Sistemos naudotojas perdavimo paslaugų ar balansavimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis nevykdo arba vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus sumokėti už suteiktas perdavimo ir/ar balansavimo paslaugas; ir/arba
 • Sistemos naudotojas pažeidžia esmines sutarčių ir/arba taisyklių sąlygas; ir/arba
 • Sistemos naudotojui pradėta bankroto, restruktūrizavimo, atskyrimo ar likvidavimo procedūra; ir/arba
 • Yra kitų aplinkybių (pablogėjusi finansinė padėtis, nemokumo kitiems tiekėjams požymiai, kitos finansinę riziką sąlygojančios aplinkybės), leidžiančių pagrįstai manyti, kad sistemos naudotojas gali nevykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį ir/ar taisykles.

Jei sistemos naudotojas laiku neatsiskaito už gamtinių dujų perdavimą, AB „Amber Grid“, iš anksto įspėjusi, gali apriboti arba nutraukti dujų perdavimą.

Dėl gamtinių dujų perdavimo paslaugų teikimo kreipkitės elektroniniu paštu pardavimai@ambergrid.lt.
 

Į viršų